Commit d1b19d8b authored by Franchi's avatar Franchi

comentats els punts afegits en la MR!3 per a que puguin ser revisats abans de set aprovats.

la MR!3 era relativa a la política de dades i es van afegir aquest comentaris per error
parent 02778bf0
......@@ -108,9 +108,10 @@ Quan un programa informàtic és pot utilitzar sense cap restricció, modificar
* Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. En aquest sentit, si per exemple es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder, d'aquesta manera,millorar el transport públic; aquestes dades no es podran utilitzar per estudiar els seus hàbits de consum.
### Democratització de la tecnologia
* El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telefons inteligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital.
* La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperasa.
* La cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i faciliten l'accés als serveis.
> @geoinquiet proposa afegir aquests punts en la introducció d'aquest apartat:
> * El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telefons inteligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital.
> * La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperasa.
> * La cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i faciliten l'accés als serveis.
#### objectiu general de l'àmbit
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment