Commit ccecb0cd authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Traiem el número del títol

Si afegim mesures noves s'ha d'actualitzar cada cop. No és gaire pràctic
i fa que canvïi la capçalera cada cop.
parent c16e25e4
## 46 Mesures per a l'apoderament digital als municipis
## Mesures per a l'apoderament digital als municipis
### Infraestructura de telecomunicacions
La infraestructura de telecomunicacions és tot aquell cablejat i maquinari que fa possible que la informació viatgi d'un lloc a un altre. És el pilar d'Internet. Actualment tenim infraestructures públiques, privades i procomunes, segons quin el seu propietari i quin model de gestió té.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment