Commit c901c269 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

No cal ennumerar si és la categoria de col·laboració

parent 622a675a
## Entitats i persones participants
### Entitats i persones participants
1. Impulsores
* Impulsores
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [info@apoderamentdigital.cat](mailto:info@apoderamentdigital.cat).
......@@ -8,13 +8,13 @@
| | | |
|:-------------------------:|:-------------------------:|:-------------------------:|
| [![Sobtec](/imatges/sobtec.jpg) *Sobtec*](http://sobtec.cat) | [![Barcelona Free Software](/imatges/bcnfs.svg) *Barcelona Free Software*](https://bcnfs.org) | [![Pangea](/imatges/pangea.png) *Pangea*](https://pangea.org/)
| [![Colectic](/imatges/colectic.png) *Colectic*](https://colectic.coop) | [![Pirates de Catalunya](/imatges/pirata.svg) *Pirates de Catalunya*](http://pirata.cat) | [![Xarxa d'Innovació Pública](/imatges/xip.png) *Xarxa d'Innovació Pública*](http://www.xarxaip.cat/)
|| [![guifi.net/Exo](/imatges/guifi.svg) *guifi.net/Exo*](https://guifi.net/) |
| [![Sobtec](imatges/sobtec.jpg) *Sobtec*](http://sobtec.cat) | [![Barcelona Free Software](imatges/bcnfs.svg) *Barcelona Free Software*](https://bcnfs.org) | [![Pangea](imatges/pangea.png) *Pangea*](https://pangea.org/)
| [![Colectic](imatges/colectic.png) *Colectic*](https://colectic.coop) | [![Pirates de Catalunya](imatges/pirata.svg) *Pirates de Catalunya*](https://pirata.cat) | [![Xarxa d'Innovació Pública](imatges/xip.png) *Xarxa d'Innovació Pública*](http://www.xarxaip.cat/)
|| [![guifi.net/Exo](imatges/guifi.svg) *guifi.net/Exo*](https://guifi.net/) |
</div>
2. Contribuidores
* Contribuidores
Els contribuidors s'encarreguen de fer propostes específiques per ampliar els diferents apartats de la guia.
Trobaràs més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR.md](/com_contribuir).
......@@ -28,7 +28,7 @@
</div>
3. Simpatitzants
* Simpatitzants
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a [info@apoderamentdigital.cat](mailto:info@apoderamentdigital.cat) si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment