Commit c16e25e4 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Actualitza el número de mesures

parent b8bc3751
Pipeline #43343563 passed with stage
in 1 minute and 20 seconds
## 44 Mesures per a l'apoderament digital als municipis
## 46 Mesures per a l'apoderament digital als municipis
### Infraestructura de telecomunicacions
La infraestructura de telecomunicacions és tot aquell cablejat i maquinari que fa possible que la informació viatgi d'un lloc a un altre. És el pilar d'Internet. Actualment tenim infraestructures públiques, privades i procomunes, segons quin el seu propietari i quin model de gestió té.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment