Commit b8bc3751 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'models' into 'master'

Models

Closes #20

See merge request !41
parents 50f286f7 be5eb437
Pipeline #43343501 passed with stage
in 1 minute and 23 seconds
......@@ -107,6 +107,7 @@ L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serve
32. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
33. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
34. Garantir l'accessibilitat a persones amb disminucions. Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb disminucions.
35. Cal garantir que models i algorismes, especialment en el context de l'aprenentatge automàtic, no introdueixen esbiaix que perjudiquin a les persones, com per exemple sexe, raça, religió o orientació sexual.
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).
......@@ -115,13 +116,13 @@ En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu ele
* Compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
#### Proposta programàtica
35. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
36. Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
37. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
38. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
39. Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització.
40. Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d'utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.
41. Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, universitats).
36. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
37. Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
38. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
39. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
40. Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització.
41. Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d'utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.
42. Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, universitats).
### Estàndards lliures
......@@ -134,7 +135,7 @@ Les especificacions i formats lliures estan totalment documentats i estan dispon
* Evitar condicionar decisions amb la preferència per protocols lliures, àmpliament implementats i aplicats en diversitat de productes i serveis.
#### Proposta programàtica
42. Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
43. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
44. Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
45. Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
43. Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
44. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
45. Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
46. Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment