Commit b7c88094 authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'patch-4' into 'master'

actualització, ampliació secció sobre estandars lliures

See merge request fpraderio/sobirania-tecnologica-als-municipis!9
parents 2f4266ec 3742df9c
- Interoperativitat. Utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estandars que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que funcionin.
- Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnologics ha de ser que aquests utilitzin estandars lliures. D'aquesta manera s'eliminen les dependencies cap a un sol fabricant.
## Propostes referents a estandards lliures ##
Els formats de documents, dades, interacció amb els serveis entre els ciutadans amb els seus ajuntaments son una necessitat i un recurs per a la ciutadania per molts aspectes de la seva vida.
Les especificacions i formats lliures estàn totalment documentats i estàn disponible públicament; son lliure de restriccions de drets d'autor, reclamacions de propietat intel·lectual o llicències restrictives; el format es decideix per una organització de normes independent d'un proveïdor o per a una comunitat (p. ex., comunitat de desenvolupament de codi obert); hi han implementacions de eines de suport de lliure us.
**Objectius**
* Facilitar la interoperabilitat i compartició de les dades i serveis finançats amb fons públics pel benefici dels ciutadans, evitant barreres d'accés, fent servir especificacions per formats de dades i serveis que segueixin estandards oberts.
* Evitar crear dependències i costos de tercers: preferència per estandards de formats de dades i protocols lliures de patents, llicències, drets intelectuals.
* Evitar condicionar decisions per la preferència per protocols lliures, ampliament implementats i aplicats en diversitat de productes i serveis.
**Proposta programàtica**
* Interoperativitat. Utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estandars que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que funcionin.
* Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnologics ha de ser que aquests utilitzin estandars lliures. D'aquesta manera s'eliminen les dependencies cap a un sol fabricant.
* Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
**Experiències inspiradores**
* Preferència per formats lliures amb eines lliures per creació i edició: format ODF (OpenDocument Format) http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument com a estàndar enlloc de Microsofts Office Open XML http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
* Preferència pels formats més lliures per l'arxiu de dades: https://suchanek.name/texts/archiving/index.html
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment