Commit b02af033 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Comencem els títols amb majúscula

parent 8d58ed68
Pipeline #38945273 passed with stage
in 1 minute and 30 seconds
......@@ -94,7 +94,7 @@ El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la
L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serveis, facilitant eines i recursos que garanteixin el seu ús i aprofitament independentment del context socioeconòmic, gènere o capacitats diverses de la ciutadania.
#### objectiu general de l'àmbit
#### Objectiu general de l'àmbit
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal, vetllat per un accés no discriminador a tràmits, serveis i accions digitals de l’administració.
* Treballar per disminuir la distància creada a partir dels diferents usos tecnològics per part dels diferents sectors de la societat (escletxa digital), creada tant per accés a la tecnologia com per coneixement. Acompanyar tota acció municipal que inclogui una vessant digital de la formació necessària.
* Promoure polítiques divulgatives i formatives que fomentin la visibilització de la diversitat de gènere en el mon tecnològic així com el foment de les vocacions tecnològiques en nenes i noies.
......@@ -110,7 +110,7 @@ L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serve
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).
#### objectiu general de l'àmbit
#### Objectiu general de l'àmbit
* Compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
#### Proposta programàtica
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment