Commit a87e040a authored by Franchi's avatar Franchi

Reoganització del apartat de política de dades

Es mou els detalls de les propostes al annex i es deixa en La Guia només la versió semplificada/entenedora.
S'afegeix la proposta 'd'estandarització de les dades publicades' i 'els mecanismes per complir la GDPR de manera activa'
parent 0390734d
# Propostes references a Política de Dades
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya obliga als municipis catalans a posar a disposició de la ciutadania les dades amb que gestionen les seves competències, exceptuant, és clar, aquelles protegides de caire personal o restringit.
Per bé que en aplicació d'aquesta llei, la gran majoria dels municipis catalans han afegit un apartat de dades obertes, en la majoria dels casos la informació que és mostra és nula o de poc valor.
Cal, primerament, des de l'àmbit local entendre que la obertura de dades públiques, no només significa un exercici de transparència, sino que permet l'edificació de valor real per part de la ciutadania (associacions, per exemple) o els negocis locals del municipi. Cal també, tal i com demana la llei, que des del municipi s'ofereixi aquesta informació de maneraa proactiva, sense que hagi de ser el ciutadà que la demani a l'administració corresponent.
En totes les administracions, però molt sovint en les petites locals, els treballadors públics senten recel en mostrar les dades que generen i gestionen en el seu dia a dia. L'obertura de dades cerca justament trencar amb aquesta dinàmica nefasta per a la nostra ciutadania i per a la pròpia administració local. La política de dades obertes permet a un ajuntament internament, acabar amb les sitges de poder inyternes que tant limiten la seva capacitat de gestió real.
Les dades obertes contribueixen a crear una ciutadania més implicada, més activa. També és beneficiós per a la seva participació i col·laboració.
## Open data per defecte
**Objectius**
* Fer creixer les col·leccions de dades de lliure accés i facil explotació.
* Fer més transparent l'adminstració.
* Fer més transparent l'adminstració, alhora més propera a la ciutadania.
* Facilitar l'accés i explotació dels conjunts de dades públics.
* Fer creixer les col·leccions de dades de lliure accés.
**Proposta programàtica**
* Publicar per defecte sota llicencies lliures i formats explotables tota la informació pública generada o gestionada per les entitatats municipals. Des del pressupostos municipals fins als temps dels semàfors
* Les dades generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics també hauran de ser publicades sota llicencies lliures i formats explotables. De tal manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne de derivats.
1. Oferir, de manera proactiva des de l'ajuntament, el conjunt de dades dels diferents àmbits que l'ajuntament disposa.
1. Fer publicitat activa d'aquestes dades per tal que aquestes arribin a la ciutadania i incentivar-ne la seva reutilització.
1. Facilitar la seva accessibilitat des del web de l'ajuntament. Mitjançant enllaços en el cas dels ajuntaments petits o oferint serveis a partir de portals de dades obertes en el cas dels ajuntaments grans.
1. Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l'administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.)
1. Publicar les dades crues generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
1. Cal que cada conjunt de dades obert especifiqui la seva llicència per a clarificar als usuaris l'abast de la seva reutilització.
### a tenir en compte
* s'ha d'insitir en la qualitat de les dades i no tant en la quantitat. Amb temes de transparencia això és especialment important, les dades agregades també poden ser molt útils.
......@@ -24,15 +36,20 @@
## Privacitat de les dades de caràcter personal
**Objectius**
* Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal.
* Adminstrar les dades personals de manera més conscient, reduint els riscos derivats de la seva explotació.
* Establir criteris ètics per a la explotació de les dades de caràcter personal.
* Establir criteris ètics per a la explotació de les dades de caràcter personal.
* Garantir, la privacitat de les dades de caràcter personal, administrant-les de manera més conscient, reduint els riscos derivats de la seva explotació.
**Proposta programàtica**
* Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat. Garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar aquest tipus de dades sense dependre de tercers.
* Recollir dades de caracter personal només si previament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades. Minimitzant la quantitat de dades personals que es recullen. Si es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder així millorar el transport públic, aquestes dades no es podran utilitzar per estudiar els seus habits de consum.
1. Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de tercers.
1. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. En aquest sentit, si per exemple es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder, d'aquesta manera, millorar el transport públic; aquestes dades no s'han d'utilitzar per estudiar els seus hàbits de consum.
1. Implementar mecanismes per donar un màxim, no el mínim legal GDPR, de serveis per saber i corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l'administració.
1. No fer servir serveis webs privatius/captius (i si canals públics) per comunicació que ajuden als interessos privats a capturar/comerciar dades de les persones. Aixó també inclou no fer servir trackers, no publicitat a google, links a Twitter, FB, etc.
1. En principi nomes per transparencia presupuestaria pero sense compartir metadades es imposible aprofitar el potencial de les dades pq cada ajuntament pot etiqueta les seves dades ara per ara de forma diferent tot i que fan referencia a lo mateix i aixi es imposible interoperar. Les dades x tenir valor han de ser en molts casos big per tal caldria intruduir el compromis de crear un estandart de metadades municipal pq sense metadades comunes es imposible generar massa critica, x aixo obama va aprovar la Data Act a USA https://www.grants.gov/learn-grants/grant-policies/data-act-2014.html
**Experiències inspiradores**
* catsalut
* comunitat europea
* https://www.decode.com/
* https://edri.org/press-release-gdpr-philosophy-respect/
* https://gdprexplained.eu/
* https://edri.org/a-guide-individuals-rights-under-gdpr/
......@@ -78,34 +78,28 @@ Quan un programa informàtic és pot utilitzar sense cap restricció, modificar
1. TODO: alguna cosa sobre implantació de PL als ajuntaments (GNU/Linux, Libreoffice, objectiu 2.e).
### Política de dades
* Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya obliga als municipis catalans a posar a disposició de la ciutadania les dades amb que gestionen les seves competències, exceptuant, és clar, aquelles protegides de caire personal o restringit.
* Per bé que en aplicació d'aquesta llei, la gran majoria dels municipis catalans han afegit un apartat de dades obertes, en la majoria dels casos na informació que és mostra és nula o de poc valor.
* Cal, primerament, des de l'àmbit local entendre que la obertura de dades públiques, no només significa un exercici de transparència, sino que permet l'edificació de valor real per part de la ciutadania (associacions, per exemple) o els negocis locals del municipi.
* Cal, tal i com demana la llei, que des del municipi s'ofereixi aquesta informació de maneraa proactiva, sense que hagi de ser el ciutadà que la demani a l'administració corresponent.
* En totes les administracions, però molt sovint en les petites locals, els treballadors públics senten recel en mostrar les dades que generen i gestionen en el seu dia a dia. L'obertira de dades cerca justrament trencar amb aquesta dinàmica nefasta per a la nostra ciutadania i per a la pròpia administració local. La política de dades obertes permet a un ajuntament internament, acabar amb les sitges de poder inyternes que tant limiten la seva capacitat de gestió real.
* Les dades obertes contribueixen a crear una ciutadania més implicada, més activa. També és beneficiós per a la seva participació i col·laboració.
> falta introducció
#### objectiu general de l'àmbit
* Fer més transparent l'adminstració, alhora més propera a la ciutadania.
#### Objectiu general de l'àmbit
* Fer l'administració més transparent i propera a la ciutadania.
* Facilitar l'accés i explotació dels conjunts de dades públics.
* Fer creixer les col·leccions de dades de lliure accés.
* Garantir , amb criteris ètics, la privacitat de les dades de caràcter personal, administrant-les de manera més conscient, reduint els riscos derivats de la seva explotació.
* Fer créixer les col·leccions de dades de lliure accés.
* Garantir, amb criteris ètics, la privacitat de les dades de caràcter personal, administrant-les de manera més conscient, i reduint els riscos derivats de la seva explotació.
#### Proposta programàtica
* Oferir, de manera proactiva des de l'ajuntament, el conjunt de dades dels diferents àmbits que l'ajuntament disposa.
* Fer publicitat activa d'aquestes dades per tal que aquestes arribin a la ciutadania i incentivar-ne la seva reutilització.
* Facilitar la seva accessibilitat des del web de l'ajuntament. Mitjançant enllaços en el cas dels ajuntaments petits o oferint serveis a partir de portals de dades obertes en el cas dels ajuntaments grans.
##### Open data per defecte
* Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l'administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.)
* Publicar les dades crues generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
* Cal que cada conjunt de dades obert especifiqui la seva llicència per a clarificar als usuaris l'abast de la seva reutilització.
1. Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l'administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.).
1. Estandaritzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions, facilitant així l'anàlisi creuat de les dades.
1. Publicar les dades crues generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
1. Promoure la reutilització d'aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l'especificació de les llicències.
##### Privacitat de les dades de caràcter personal
* Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar aquestes sense dependre de tercers.
* Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. En aquest sentit, si per exemple es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder, d'aquesta manera,millorar el transport públic; aquestes dades no es podran utilitzar per estudiar els seus hàbits de consum.
1. Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de tercers.
1. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen.
1. Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l'administració; i no només el mínim legal que exigeix la GDPR.
### Democratització de la tecnologia
> @geoinquiet proposa afegir aquests punts en la introducció d'aquest apartat:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment