Commit 9ae11630 authored by Leandro Navarro's avatar Leandro Navarro

Update COMPRA_PUBLICA_DE_DISPOSITIUS_ELECTRONICS_I_CIRCULARITAT.md

parent d1b19d8b
# Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
## Propostes referents a compra pública de dispositius electrònics i circularitat
Pendent
**Objectius**
* Tendir cap a compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
**Proposta programàtica**
* Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
* Respecte als drets laborals dels treballadors involucrats en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
* Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
* Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
* Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final de la seva primera vida útil, per allargar la seva vida útil i crear beneficis socials amb la reutilització.
* Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment inclòs que permeti estendre la vida útil dels dispositius.
* Promoció del coneixement sobre la reparació dels dispositius als centres educatius (escoles, universitats).
**Experiències inspiradores**
* Condicions contractuals d'Electronics Watch: http://electronicswatch.org/ca/les-condicions-contractuals-d-electronics-watch_2459984 http://electronicswatch.org/ew-code-cat_2519765.pdf (Setem.cat, ElectronicsWatch.org)
* Circuit pangea i ereuse.org, http://ereuse.org
* Entitats socials que treballen en reutilizació: https://www.ereuse.org/community/
* Donació d’ordinadors i mòbils a entitats socials per usos socials: cas Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona, Abacus Cooperativa, http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/06/23/lajuntament-de-barcelona-cedeix-a-entitats-socials-dispositius-tecnologics-en-desus/
* Auto-reparació: Restarters Barcelona, http://restartersbcn.info/ https://therestartproject.org/restart-at-school/
**Males pràctiques**
* Compra exclusivament per criteris tècnics
* Mecanismes de renting on els equips es retiren sense garanties
* Venda o donació de dispositius no utilitzats sense garanties d’esborrat de dades, d’us successiu i reciclatge final
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment