Commit 9a46570d authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Fem servir info@apoderamentdigital.cat a tot arreu

parent 93019bf5
Pipeline #48447840 (#76) passed with stage
in 1 minute and 34 seconds
......@@ -10,6 +10,6 @@ La proposta neix de diverses entitats que, des de fa temps, estem treballant per
La voluntat és poder seguir ampliant i millorant el document com si fos un programara informàtic. És per això que estem seguint una metodologia àmpliament utilitzada al món del programari lliure, que ens està permetent fer créixer aquest projecte col·lectivament. Aquí tens el nostre [repositori](https://gitlab.com/estrategies_per_apoderament_digital/estrategies_municipals_per_apoderament_digital).
Amb el temps, volem afegir-hi recursos i eines que facilitin la posada en pràctica de les mesures. Tot això, mirant de fer arribar les estratègies no només a l'administració local, sino també a les entitats socials i a la ciutadania.
Es tracta d'un espai i un procés obert a la participació de noves persones i entitats, amb ganes de bolcar-hi les seves idees i aprenentatges. Per a més informació, escriviu a [sobiraniamunicipal@bcnfs.org](mailto:sobiraniamunicipal@bcnfs.org).
Es tracta d'un espai i un procés obert a la participació de noves persones i entitats, amb ganes de bolcar-hi les seves idees i aprenentatges. Per a més informació, escriviu a [info@apoderamentdigital.cat](mailto:info@apoderamentdigital.cat).
{% include entitats.md %}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment