Commit 98b53e90 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

solidària porta accent:

parent 14950c6a
Pipeline #48801111 passed with stage
in 1 minute and 43 seconds
...@@ -117,7 +117,7 @@ En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu ele ...@@ -117,7 +117,7 @@ En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu ele
* Compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient. * Compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
#### Proposta programàtica #### Proposta programàtica
37. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria. 37. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidària.
38. Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics. 38. Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
39. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics. 39. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
40. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos. 40. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment