Commit 9516d389 authored by Wouter Tebbens's avatar Wouter Tebbens

Update INFRAESTRUCTURA_DE_TELECOMUNICACIONS.md

parent 7459d243
......@@ -17,17 +17,18 @@
**Males pràctiques**
* Free Basic: https://info.internet.org/es/
## Internet dels Objectes
## Internet de les Coses
**Objectius**
* Construcció d’una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure, neutral creada col·lectivament des de baix.
**Proposta programàtica**
* Promoure les iniciatives de xarxes internet dels objectes oberta, lliure i neutral.
* Contribuïr a una arquitectura de internet dels objectes per les ciutats que sigui oberta i interoperable.
* Promoure les iniciatives de xarxes d'Internet de les coses oberta, lliure i neutral.
* Contribuïr a una arquitectura de Internet de les coses per les ciutats que sigui oberta i interoperable.
* Promoure l'extensió de la xarxa comunitària TTNcat, inspirada i amb col·laboracions amb Guifi.net, basada en tecnologies de ràdio de llarga distancia, poc consum d'energia i de dades.
**Experiències inspiradores**
* TTNcat: https://thethingsnetwork.cat/index.php/The_Things_Network_Catalunya
* SENTILO: http://www.sentilo.io/wordpress/new-sentilo-release-1-5-1-is-now-multi-tenant/
* TTNcat: https://thethingsnetwork.cat/
* SENTILO: http://www.sentilo.io/
## Desplegament de la xarxa mòbil de cinquena generació
**Objectius**
......@@ -35,7 +36,7 @@
**Proposta programàtica**
* Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
* Facilitat la implantació d'antenes en edificis públics.
* Facilitar la implantació d'antenes en edificis públics.
**Experiències inspiradores**
* 5GCity: https://www.5gcity.eu/
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment