Commit 8d58ed68 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Actualitzar adreça a la llista de correu a info@apoderamentdigital.cat

parent e6f0e276
Pipeline #38943720 passed with stage
in 1 minute and 34 seconds
......@@ -2,7 +2,7 @@
1. Impulsores:
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [sobiraniamunicipal@bcnfs.org](mailto:sobiraniamunicipal@bcnfs.org).
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [info@apoderamentdigital.cat](mailto:info@apoderamentdigital.cat).
<div id="entitats" markdown="1">
......@@ -17,7 +17,7 @@
2. Contribuidores:
Els contribuidors s'encarreguen de fer propostes específiques per ampliar els diferents apartats de la guia.
Trobaràs més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR.md](/com_contribuir)
Trobaràs més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR.md](com_contribuir).
* The Things Network Catalunya
* FemProcomuns
* Free Knowledge Institute
......@@ -25,4 +25,4 @@
3. Simpatitzants
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a [sobiraniamunicipal@bcnfs.org](mailto:sobiraniamunicipal@bcnfs.org) si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a [info@apoderamentdigital.cat](mailto:info@apoderamentdigital.cat) si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
......@@ -11,4 +11,4 @@ A més, la tecnologia ha inundat tots els aspectes de la vida diària de les per
Aquest apoderament tecnològic dels municipis ho sigui també per als seus ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, posem especial èmfasi en les polítiques públiques s’elaborin sota una perspectiva de gènere a fi de que es transformin en accions representatives de la diversitat existent en la nostra societat.
No s'ha de confondre el fet de ser sobirans tecnològicament, amb una administració pública que controli la tecnologia, sinó tot el contrari. La sobirania tecnològica, s'ha de basar en tecnologies lliures: de lliure accés, ús, estudi i rèplica, que evitin, precisament, el control tecnològic. A més a més, la naturalesa d'aquestes tecnologies, propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes d'agents on es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les necessitats del territori, i on no recaigui únicament sobre l'administració pública la responsabilitat de fer evolucionar la tecnologia.
\ No newline at end of file
No s'ha de confondre el fet de ser sobirans tecnològicament, amb una administració pública que controli la tecnologia, sinó tot el contrari. La sobirania tecnològica, s'ha de basar en tecnologies lliures: de lliure accés, ús, estudi i rèplica, que evitin, precisament, el control tecnològic. A més a més, la naturalesa d'aquestes tecnologies, propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes d'agents on es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les necessitats del territori, i on no recaigui únicament sobre l'administració pública la responsabilitat de fer evolucionar la tecnologia.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment