Commit 7c95f209 authored by Leandro Navarro's avatar Leandro Navarro

Afegida explicació del punt tal com acordat en reunió de 8 d'Octubre.

parent 6ea2c274
## Propostes referents a compra pública de dispositius electrònics i circularitat
En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).
**Objectius**
* Tendir cap a compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment