Commit 78bf08cf authored by Franchi's avatar Franchi

afegit document de seguiments del programes del partits polítics

parent 3ba29171
Pipeline #40759077 passed with stage
in 1 minute and 41 seconds
# Impacte de les estrategies en els programes electorals
| Municipi | Candidatura | Persona de referencia | Comentaris |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| Badalona | Guanyem Badalona en Comú | sobtec | es van disculpar per no haver vingut a la presentació i vam quedar que els tornariem a contactar nosaltres |
| Barcelona | CUP-Capgirem Barcelona | pirates | ens van convidar a un acta o es va parlar de les estrategies i les van veure amb bons ulls per a ser incorporades al programa |
| Hospitalet | CUP | sobtec | |
| Manresa |
| Sabadell |
| Vilafranca |
Altres contactes
- **CUP ambit Nacional**
La CUP està revisant el seu programa marc que serveix de referència per redactar els programes polítics a les diferents candidatures municipals en les que formarà part. S'està mirant de que les nostres propostes hi tinguin cabuda en aquest document.
persona de referència: Franchi
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment