Commit 757b5e1b authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Afegida la mesura: Algorismes i models

Fixes #20
parent 50f286f7
......@@ -107,6 +107,7 @@ L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serve
32. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
33. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
34. Garantir l'accessibilitat a persones amb disminucions. Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb disminucions.
35. Cal garantir que models i algorismes, especialment en el context de l'aprenentatge automàtic, no introdueixen esbiaix que perjudiquin a les persones, com per exemple sexe, raça, religió o orientació sexual.
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment