Commit 6ea2c274 authored by Franchi's avatar Franchi

afegit apartat de 'compra pública' en la guia. Aquesta apartat va ser validat...

afegit apartat de 'compra pública' en la guia. Aquesta apartat va ser validat en la reunió del 2018-10-08
parent dc3eb07c
......@@ -130,7 +130,19 @@ Quan un programa informàtic és pot utilitzar sense cap restricció, modificar
1. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administació a partir de programes de formació interna.
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
> Faltat tot l'apartat
#### objectiu general de l'àmbit
* Tendir cap a compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
#### Proposta programàtica
1. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
1. Respecte als drets laborals dels treballadors involucrats en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
1. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
1. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
1. Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final de la seva primera vida útil, per allargar la seva vida útil i crear beneficis socials amb la reutilització.
1. Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment inclòs que permeti estendre la vida útil dels dispositius.
1. Promoció del coneixement sobre la reparació dels dispositius als centres educatius (escoles, universitats).
### Estandars lliures
* establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment