Commit 6d8b8ac1 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'w3c' into 'master'

Incloure w3c i web com a exemple d'estàndar a seguir

See merge request !12
parents 0e98ad2e 35a579b5
......@@ -14,5 +14,6 @@ Les especificacions i formats lliures estan totalment documentats i estan dispon
* Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
**Experiències inspiradores**
* Programa d'estàndards de W3C. Ha aconseguit que puguem accedir a qualsevol pàgina web des de qualsevol sistema sense haver d'anar en compte amb la plataforma que executa l'usuari. https://w3c.org
* Preferència per formats lliures amb eines lliures per creació i edició: format ODF (OpenDocument Format) http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument com a estàndard enlloc de Microsoft Office Open XML http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
* Preferència pels formats més lliures per l'arxiu de dades: https://suchanek.name/texts/archiving/index.html
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment