Commit 6d0f1100 authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'socials' into 'master'

Explicar una mica millor com gestionar xarxes socials

See merge request !35
parents c5f4d993 0b002960
Pipeline #37155375 passed with stage
in 1 minute and 22 seconds
......@@ -50,7 +50,7 @@ Les dades obertes contribueixen a crear una ciutadania més implicada, més acti
1. Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de tercers.
1. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. En aquest sentit, si per exemple es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder, d'aquesta manera, millorar el transport públic; aquestes dades no s'han d'utilitzar per estudiar els seus hàbits de consum.
1. Implementar mecanismes per donar un màxim, no el mínim legal GDPR, de serveis per saber i corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l'administració.
1. No fer servir serveis webs privatius/captius (i si canals públics) per comunicació que ajuden als interessos privats a capturar/comerciar dades de les persones. Aixó també inclou no fer servir trackers, no publicitat a google, links a Twitter, FB, etc.
1. No fer servir serveis webs privatius (enlloc de canals públics) per comunicació que comercien amb les dades de la gent, inclosos no fer servir trackers i serveis de publicitat de Google, Twitter, Facebook, etc. Fer servir en tot cas les xarxes socials de manera accessòria.
1. En principi nomes per transparencia presupuestaria pero sense compartir metadades es imposible aprofitar el potencial de les dades pq cada ajuntament pot etiqueta les seves dades ara per ara de forma diferent tot i que fan referencia a lo mateix i aixi es imposible interoperar. Les dades x tenir valor han de ser en molts casos big per tal caldria intruduir el compromis de crear un estandart de metadades municipal pq sense metadades comunes es imposible generar massa critica, x aixo obama va aprovar la Data Act a USA https://www.grants.gov/learn-grants/grant-policies/data-act-2014.html
**Experiències inspiradores**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment