Commit 6c168be6 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Fem servir el correu electrònic que fem servir per comunicar-nos

parent b7c88094
......@@ -4,7 +4,7 @@ Les contribucións s'han de fer a través de **propostes de modificació** dels
La proposta de modificació es pot fer:
- Fent un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html) per modificar el document objecte de la proposta i el document de bibliografia en el cas que sigui necessari.
- Enviant un correu a info@sobtec.cat indicant quin document es vol modificar i la modificació que es vols fer, i quins documents s'ha consultat per redactar la proposta. Aquests documents apareixeran a l'apartat de bibliografia.
- Enviant un correu a sobiraniamunicipal@bcnfs.org indicant quin document es vol modificar i la modificació que es vols fer, i quins documents s'ha consultat per redactar la proposta. Aquests documents apareixeran a l'apartat de bibliografia.
Totes les aportacions seran debatudes conjuntament pels impulsors de La Guia i els redactors de l'aportació.
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
1. Impulsores:
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a info@sobtec.cat
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a sobiraniamunicipal@bcnfs.org
* Sobtec
2. Contribuidores:
......@@ -12,4 +12,4 @@
3. Simpatitzants
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a info@sobtec.cat si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a sobiraniamunicipal@bcnfs.org si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
......@@ -26,7 +26,7 @@ Pots trobar més informació en el document [ENTITATS_PARTICIPANTS](ENTITATS_PAR
## Com contribuir
Cadascun dels apartats anteriors es troba en un fitxer en format [Markdown (GitLab flavored)](https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html). Per fer qualsevol aportació als documents cal que facis un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html). També tens la opció d'enviar els teus suggeriments a info@sobtec.cat.
Cadascun dels apartats anteriors es troba en un fitxer en format [Markdown (GitLab flavored)](https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html). Per fer qualsevol aportació als documents cal que facis un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html). També tens la opció d'enviar els teus suggeriments a sobiraniamunicipal@bcnfs.org.
Totes les aportacions seran debatudes conjuntament pels impulsors de La Guia i els redactors de l'aportació.
Tothom qui hagi fet una aportació al document pot demanar d'aparèixer en l'apartat d'entitats participants com a contribuidor.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment