Commit 560c2991 authored by Franchi's avatar Franchi

corretgeix el titol de la pàgina principal

parent a37831ce
Pipeline #37163563 passed with stage
in 1 minute and 25 seconds
## 44 Mesures per a l'apoderament tecnològic als municipis
## 44 Mesures per a l'apoderament digital als municipis
### Infraestructura de telecomunicacions
La infraestructura de telecomunicacions és tot aquell cablejat i maquinari que fa possible que la informació viatgi d'un lloc a un altre. És el pilar d'Internet. Actualment tenim infraestructures públiques, privades i procomunes, segons quin el seu propietari i quin model de gestió té.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment