Commit 560c2991 authored by Franchi's avatar Franchi

corretgeix el titol de la pàgina principal

parent a37831ce
Pipeline #37163563 passed with stage
in 1 minute and 25 seconds
## 44 Mesures per a l'apoderament tecnològic als municipis
## 44 Mesures per a l'apoderament digital als municipis
### Infraestructura de telecomunicacions
La infraestructura de telecomunicacions és tot aquell cablejat i maquinari que fa possible que la informació viatgi d'un lloc a un altre. És el pilar d'Internet. Actualment tenim infraestructures públiques, privades i procomunes, segons quin el seu propietari i quin model de gestió té.
......@@ -103,7 +103,7 @@ L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serve
#### Proposta programàtica
29. Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.
30. Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).
31. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.
31. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.
32. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
33. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment