Commit 510c4f4e authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'telecomunicacions_ricard' into 'master'

update INFRAESTRUCTURA_DE_TELECOMUNICACIONS

See merge request fpraderio/sobirania-tecnologica-als-municipis!2
parents e6257441 23afefde
# Propostes references a Infrastructura de Telecomunicacions # Propostes references a Infrastructura de Telecomunicacions
## Desplegament de nova infrastructura ## Consolidació d'un ecosistema d'infrastructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures
**Objectius** **Objectius**
* Tendir cap a la universalització i sobirania de les xarxes de telecomunicacions. * Tendir cap a la universalització i sobirania de les xarxes de telecomunicacions.
**Proposta programàtica** **Proposta programàtica**
* Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutrals. * Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutrals.
* Promoure ordenances municipals de deplegament de nova infrastructura com la proposada per Guifi.net. * Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infrastructura com la proposada per Guifi.net.
* Afavorir les xarxes comunals i obertes. * Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d'evaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d'ús.
**Experiències inspiradores** **Experiències inspiradores**
* Guifi.net: https://fundacio.guifi.net/ca_ES/ * Guifi.net: https://fundacio.guifi.net/ca_ES/
* Xarxa Oberta de Catalunya: https://www.xarxaoberta.cat/ * eXO.cat: https://exo.cat/lassociacio/
**Males pràctiques** **Males pràctiques**
* Free Basic: https://info.internet.org/es/ * Free Basic: https://info.internet.org/es/
## Internet de les Coses ## Internet de les Coses
**Objectius** **Objectius**
* Construcció d’una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure, neutral creada col·lectivament des de baix. * Desplegament i consolidació d’una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure, neutral creada col·lectivament des de baix.
**Proposta programàtica** **Proposta programàtica**
* Promoure les iniciatives de xarxes d'Internet de les coses oberta, lliure i neutral. * Promoure les iniciatives de xarxes internet dels objectes oberta, lliure i neutral.
* Contribuïr a una arquitectura de Internet de les coses per les ciutats que sigui oberta i interoperable. * Contribuïr a una arquitectura de Internet de les coses per les ciutats que sigui oberta i interoperable.
* Promoure l'extensió de la xarxa comunitària TTNcat, inspirada i amb col·laboracions amb Guifi.net, basada en tecnologies de ràdio de llarga distancia, poc consum d'energia i de dades. * Promoure l'extensió de la xarxa comunitària TTNcat, inspirada i amb col·laboracions amb Guifi.net, basada en tecnologies de ràdio de llarga distancia, poc consum d'energia i de dades.
* Promoure projectes locals de cultura lliure que complementin o facin servir aquestes infraestructures.
**Experiències inspiradores**
* TTNcat: https://thethingsnetwork.cat/ **Experiències inspiradores**
* SENTILO: http://www.sentilo.io/ * TTNcat: https://thethingsnetwork.cat/
* Experiències de mobilitat TTNcat: https://thethingsnetwork.cat/index.php/TTNcat_mobilitat
## Desplegament de la xarxa mòbil de cinquena generació * Whitecat: https://whitecatboard.org/
**Objectius** * SENTILO: http://www.sentilo.io/
* Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
**Proposta programàtica** ## Desplegament de la xarxa mòbil de cinquena generació
* Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors. **Objectius**
* Facilitar la implantació d'antenes en edificis públics. * Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
**Experiències inspiradores** **Proposta programàtica**
* 5GCity: https://www.5gcity.eu/ * Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
* Facilitar la implantació d'antenes en edificis públics.
## Contractació de serveis de telecomunicacions
**Objectius** **Experiències inspiradores**
* Potenciar les operadores de proximitat. Evitant el monopoli de les grans operadores. * 5GCity: https://www.5gcity.eu/
* Potenciar l'ús neutre de les xarxes de telecomunicacions.
* Major control públic dels operadors. ## Contractació de serveis de telecomunicacions
**Objectius**
**Proposta programàtica** * Potenciar les operadores de proximitat. Evitant el monopoli de les grans operadores.
* No contractar serveis a companyies de telecomunicacions que discriminin el trafic, el filtrin o l'interrompin. Un exemple de tràfic filtrat i blocat és el relacionat amb el referendum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017. * Potenciar l'ús neutre de les xarxes de telecomunicacions.
* Major control públic dels operadors.
**Experiències inspiradores**
* El nou contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona incorpora mesures socials, laborals i ambientals: http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/noticia/el-nou-contracte-de-serveis-de-telecomunicacions-incorpora-mesures-socials-laborals-i-ambientals_432074 **Proposta programàtica**
* No contractar serveis a companyies de telecomunicacions que discriminin el trafic, el filtrin o l'interrompin. Un exemple de tràfic filtrat i blocat és el relacionat amb el referendum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017.
## Referències **Experiències inspiradores**
* Pacte Nacional per les Infrastructures: http://www.gencat.cat/especial/pni/cat/telecomunicacions.htm * El nou contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona incorpora mesures socials, laborals i ambientals: http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/noticia/el-nou-contracte-de-serveis-de-telecomunicacions-incorpora-mesures-socials-laborals-i-ambientals_432074
* Proposta d'Ordenança municipal per al desplegament de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal: https://fundacio.guifi.net/web/content/2322?unique=cef4bebe39b45ba50ed5ebb5e2a63ecaf07e6cb4&download=true
## Referències
* Pacte Nacional per les Infrastructures: http://www.gencat.cat/especial/pni/cat/telecomunicacions.htm
* Proposta d'Ordenança municipal per al desplegament de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal: https://fundacio.guifi.net/web/content/2322?unique=cef4bebe39b45ba50ed5ebb5e2a63ecaf07e6cb4&download=true
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment