Commit 4dc8ddc4 authored by Franchi's avatar Franchi

...

parent 78bf08cf
Pipeline #40762910 passed with stage
in 1 minute and 31 seconds
| Municipi | Candidatura | Persona de referencia | Comentaris |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| Badalona | Guanyem Badalona en Comú | sobtec | es van disculpar per no haver vingut a la presentació i vam quedar que els tornariem a contactar nosaltres |
| Barcelona | CUP-Capgirem Barcelona | pirates | ens van convidar a un acta o es va parlar de les estrategies i les van veure amb bons ulls per a ser incorporades al programa |
| Hospitalet | CUP | sobtec | |
| Manresa |
| Sabadell |
| Vilafranca |
| Badalona | Guanyem Badalona en Comú | Aleix | es van disculpar per no haver vingut a la presentació i vam quedar que els tornariem a contactar nosaltres |
| Barcelona | CUP-Capgirem Barcelona | Muriel | ens van convidar a un acta o es va parlar de les estrategies i les van veure amb bons ulls per a ser incorporades al programa |
| Barcelona | Barcelona en Comú | Guillem | estan interessats en afegir les propostes, estem pendents que ens convoguin a una reunió de cara a finals de gener |
| L'Hospitalet | CUP | Javier (sobtec) | |
| L'Hospitalet | Canviem L'Hospitalet | Muriel | |
| Alella | Gent d'Alella | Muriel | |
| Lleida | El Comú de Lleida | Muriel | |
Altres contactes
- **CUP ambit Nacional**
......@@ -14,3 +14,9 @@ Altres contactes
La CUP està revisant el seu programa marc que serveix de referència per redactar els programes polítics a les diferents candidatures municipals en les que formarà part. S'està mirant de que les nostres propostes hi tinguin cabuda en aquest document.
persona de referència: Franchi
- **Catalunya en Comú**
- **Pirates de Catalunya**
persona de referència: Muriel
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment