Commit 44d82181 authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Democratització de la tecnologia: substituir "persones amb disminucions" per...

See merge request estrategies_per_apoderament_digital/estrategies_municipals_per_apoderament_digital!45
parents 3a0996dc c5e3ee48
Pipeline #44369817 passed with stage
in 1 minute and 24 seconds
......@@ -106,7 +106,7 @@ L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serve
31. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.
32. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
33. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
34. Garantir l'accessibilitat a persones amb disminucions. Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb disminucions.
34. Garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitats. Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb capacitats diverses.
35. Cal garantir que models i algorismes, especialment en el context de l'aprenentatge automàtic, no introdueixen esbiaix que perjudiquin a les persones, com per exemple sexe, raça, religió o orientació sexual.
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment