Commit 422b57b8 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Proposta de mesura: garantir disponbilitat en la llengua propia

Fixes #26
parent 151dd0ec
......@@ -49,6 +49,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
10. Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.
11. No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir programari privatiu per cap via.
12. No acceptar donacions de programari privatiu per part d'empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l'ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Aquest punt és especialment important en el camp de l'educació.
13. Oferir programari que funcioni amb la llengua pròpia de la ciutadania. Sistemes traduïts incloent missatges d'error, documentació, diccionaris i sistemes de parla.
##### Implantació de programari lliure a cada ajuntament
13. Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis d'informació de l'ajuntament.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment