Commit 3f1cdfc2 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Afegeix menció a linkat a l'annex de programari lliure

Cal desenvolupar-ho
parent 96d6bbf9
Pipeline #50482579 (#94) passed with stage
in 1 minute and 29 seconds
......@@ -7,6 +7,7 @@
* Migració a programari lliure de l'Ajuntament de Saragossa
* Munic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* Hi ha multitud d'organitzacions fent servir Linux i programari lliure (llista no actualitzada): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
* Linkat
### Referències
......@@ -14,7 +15,3 @@
* Projecte GNU: https://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.en.html
* Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/documentacio
* Manifest sobre l'ús del programari lliure a l'administració pública de Softcatalà https://www.softcatala.org/wiki/Admpub/Manifest_sobre_l%27%C3%BAs_del_programari_lliure_a_l%27administraci%C3%B3_p%C3%BAblica
### dels objectius i la proposta programàtica
TODO.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment