Commit 3a0996dc authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Update seguiment_contactes.md

See merge request !43
parents eeb5a676 855a53ba
Pipeline #44369740 passed with stage
in 1 minute and 19 seconds
| Municipi | Candidatura | Persona de referencia | Comentaris |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| Badalona | Guanyem Badalona en Comú | Aleix | es van disculpar per no haver vingut a la presentació i vam quedar que els tornariem a contactar nosaltres |
| Barcelona | CUP-Capgirem Barcelona | Muriel | ens van convidar a un acta o es va parlar de les estrategies i les van veure amb bons ulls per a ser incorporades al programa |
| Barcelona | CUP-Capgirem Barcelona | Muriel | ens van convidar al debat sobre aquest tema d'on havien de sortir les propostes per actualitzar el programa i el grup de treball volia proposar incorporar-les en bloc |
| Barcelona | Barcelona en Comú | Guillem | estan interessats en afegir les propostes, estem pendents que ens convoguin a una reunió de cara a finals de gener |
| L'Hospitalet | CUP | Javier (sobtec) | |
| L'Hospitalet | Canviem L'Hospitalet | Muriel | |
| Alella | Gent d'Alella | Muriel | |
| Lleida | El Comú de Lleida | Muriel | |
| L'Hospitalet | Canviem L'Hospitalet | Muriel | encara no han tancat la votació del seu programa |
| Alella | Gent d'Alella | Muriel | s'ho van apuntar per incorporar-ho al seu programa |
| Lleida | El Comú de Lleida | Muriel | s'ho van apuntar per incorporar-ho al seu programa |
Altres contactes
- **CUP ambit Nacional**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment