Commit 36bc3488 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Update DEMOCRATITZACIÓ_DE_LA_TECNOLOGIA.md

See merge request !55
parents 2d54da69 9620cb37
Pipeline #50256420 (#92) passed with stage
in 1 minute and 7 seconds
......@@ -19,5 +19,9 @@ L’administració ha de vetllar per la igualtat d’accés a aquests nous serve
## Experiències inspiradores
Pendent
1. Projecte Òmnia http://xarxaomnia.gencat.cat/ - és un programa d'intervenció social per l'apoderament de les persones aprofitant la tecnologia digital, amb l'objectiu de reduir l'escletxa digital
2. Dinamarca va acompanyar la introducció de l'e-government (2011-2105) amb formació per a 100% de la població de gent gran, formació gratuita desenvolupada i implementada per entitats no-lucratives
3. Espais d'accés gratuït a la tecnologia i a Internet: biblioteques ofereixen accés gratuït amb el carné de biblioteques, telecentres (punttic.gencat.cat) també
4. Exposicions sobre Dones en la història de la tecnologia (p.e. l'exposició de Colectic)
5. "Data Control Wars" un joc seriòs per reflexionar sobre les nostres dades, la seva governança i protecció
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment