Commit 254164f2 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Actualitzades les traduccions al castellà i anglès

parent 87a185b4
Pipeline #51948493 (#98) passed with stage
in 1 minute and 37 seconds
......@@ -15,10 +15,9 @@ Prerequisites:
The following commands use document `la_guia/ESTRATEGIES.md` as example and `es` (spanish) as the language to translate to (from our master in catalan).
Once per document, do:
To create a template from scratch, do:
po4a-gettextize -m la_guia/ESTRATEGIES.md -f text -o markdown -o neverwrap -M utf8 -p po_files/es/ESTRATEGIES.po
po4a-gettextize -m la_guia/ESTRATEGIES.md -f text -o markdown -o neverwrap -M utf8 -p po_files/pot/ESTRATEGIES.pot
zanata-cli push -l es --push-type both
After modifying the spanish version online in Zanata, do:
......@@ -29,5 +28,6 @@ After modifying the spanish version online in Zanata, do:
After modifying the catalan version (master) offline, do:
po4a-updatepo -m la_guia/ESTRATEGIES.md -f text -o markdown -o neverwrap -M utf8 -p po_files/es/ESTRATEGIES.po
po4a-updatepo -m la_guia/ESTRATEGIES.md -f text -o markdown -o neverwrap -M utf8 -p po_files/en/ESTRATEGIES.po
po4a-updatepo -m la_guia/ESTRATEGIES.md -f text -o markdown -o neverwrap -M utf8 -p po_files/pot/ESTRATEGIES.pot
zanata-cli push -l es --push-type both
......@@ -30,7 +30,7 @@ También hemos podido ver como el control de esta red se ha utilizado dentro de
#### Propuesta programática
##### Consolidación de un ecosistema de infraestructura colaborativa y abierta de tecnologías libres
##### Consolidación de un ecosistema de infrastructura colaborativa y abierta con tecnologías libres
1. Proporcionar un acceso real para los ciudadanos y la sociedad en general
a una oferta asequible y variada de servicios de telecomunicaciones de la
......@@ -47,7 +47,7 @@ También hemos podido ver como el control de esta red se ha utilizado dentro de
evaluar el impacto social y territorial de los despliegues, teniendo en
cuenta los posibles casos de uso.
##### Implantación de nuevas infraestructuras para servicios de comunicaciones (existentes o de nueva generación como 5G y futuros)
##### Despliegue de nuevas infraestructuras para servicios de comunicaciones (existentes o de nueva generación como el 5G y futuros)
4. Promover el despliegue de infraestructuras de acceso (fijas y móviles,
nuevas o existentes como 5G) a través de una red compartida por
......@@ -109,9 +109,9 @@ En general, no distribuir software privativo de ninguna forma.
12. No aceptar donaciones de software privativo por parte de empresas privadas, ni de hardware que requiera el uso de software privativo para un correcto funcionamiento.
Este punto es particularmente importante en el campo de la educación.
13. Oferir programari que funcioni amb la llengua pròpia de la
ciutadania. Sistemes traduïts incloent missatges d'error, documentació,
diccionaris i sistemes de parla.
13. Ofrecer software que funcione con la lengua propia de la
ciudadanía. Sistemas traducidos incluyendo mensajes de error,
documentación, diccionarios y sistemas de habla.
##### Implementación de software libre en cada municipio
......@@ -121,8 +121,8 @@ Este punto es particularmente importante en el campo de la educación.
15. Migrar la ofimática interna a software libre, con los correspondientes
planes de formación.
16. Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures.
Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.
16. Que con dinero público sólo se desarrollará código público: asegurar en los nuevos contratos que se publique el código bajo licencias libres.
Diseñar las integraciones con componentes privativos para que sean temporales y fácilmente reemplazables.
17. Implantar los servicios esenciales en ordenadores a los que los
servidores públicos tengan acceso como mínimo Internet.
......@@ -253,8 +253,8 @@ Acompañar todas las acciones municipales para que incluyan una vertiente digita
ciudadanía en su interacción digital con la administración a partir de
programas de formación interna.
35. Garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitats.
Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb capacitats diverses.
35. Garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidades.
Es necesario que los formatos de representación de la información cumplan con los estándares y recomendaciones respecto a la representación de la información para personas con capacidades diversas.
36. Hay que garantizar que los modelos y algoritmos, especialmente en el
contexto del aprendizaje automático, no introduzcan sesgo que perjudique
......@@ -264,7 +264,7 @@ Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i
### Compra pública de dispositivos electrónicos y circularidad
En el momento de determinar las condiciones de compra pública de un dispositivo electrónico es cuando se tiene la posibilidad de influir en las condiciones de fabricación del producto, pero también en determinar de las condiciones para la reutilización de este un vez se deje de utilizar, para agotar del todo su vida útil, y garantizar el reciclaje final (economía circular).
En el momento de determinar las condiciones de compra publica de un dispositivo.
#### Objetivo general del ámbito
......@@ -323,11 +323,11 @@ Las especificaciones y formatos libres están completamente documentados y está
#### Propuesta programática
44. Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics.
A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
44. Garantizar la interoperabilidad: utilizar formatos abiertos de archivos como una herramienta para garantizar el acceso a la información sin obstáculos y la buena interacción con y entre los sistemas públicos.
Además, los estándares que se utilicen deben tener implementaciones abiertas que se verifique funcionen con una variedad de dispositivos o software, incluyendo siempre una opción de software libre.
45. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció.
D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
45. Uno de los requisitos en el momento de comprar aparatos tecnológicos ha de ser que estos utilicen estándares libres para realizar su función.
De esta manera se eliminan las dependencias de un único fabricante.
46. Producción digital utilizando licencias copyleft y Creative Commons que
facilitan la reutilización de obras artísticas y producciones de los
......
This diff is collapsed.
# Estratègies municipals per l'apoderament digital
# This file is distributed under the same license stated in https://apoderamentdigital.cat/.
# Guillem Marpons <gmarpons@mailbox.org>, 2019.
# Guillem Marpons <gmarpons@mailbox.org>, 2019. #zanata
# Guillem Marpons <gmarpons@mailbox.org>, 2019. #zanata.
# Aleix <aleixpol@kde.org>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-06 19:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-06 19:32+0100\n"
"Last-Translator: Leandro Navarro <leandro@ac.upc.edu>\n"
"Language-Team: Spanish <>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-15 02:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-15 01:53+0100\n"
"Last-Translator: Aleix <aleixpol@kde.org>\n"
"Language-Team: Spanish <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
"Language: es\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Lokalize 19.03.70\n"
#. type: Title ##
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:1
......@@ -107,9 +108,10 @@ msgstr "Propuesta programática"
#. type: Title #####
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:26
#, no-wrap
#, fuzzy, no-wrap
#| msgid "Consolidació d'un ecosistema d'infraestructura col·laborativa i oberta amb tecnologies lliures"
msgid "Consolidació d'un ecosistema d'Infraestructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures"
msgstr "Consolidación de un ecosistema de infraestructura colaborativa y abierta de tecnologías libres"
msgstr "Consolidación de un ecosistema de infrastructura colaborativa y abierta con tecnologías libres"
#. type: Bullet: '1. '
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:29
......@@ -154,7 +156,7 @@ msgstr ""
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:34
#, no-wrap
msgid "Desplegament de noves infraestructures per serveis de comunicacions (existents o de nova generació com 5G i futurs)"
msgstr "Implantación de nuevas infraestructuras para servicios de comunicaciones (existentes o de nueva generación como 5G y futuros)"
msgstr "Despliegue de nuevas infraestructuras para servicios de comunicaciones (existentes o de nueva generación como el 5G y futuros)"
#. type: Bullet: '4. '
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:37
......@@ -332,6 +334,9 @@ msgid ""
"Sistemes traduïts incloent missatges d'error, documentació, diccionaris i "
"sistemes de parla."
msgstr ""
"Ofrecer software que funcione con la lengua propia de la ciudadanía. "
"Sistemas traducidos incluyendo mensajes de error, documentación, "
"diccionarios y sistemas de habla."
#. type: Title #####
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:84
......@@ -359,15 +364,12 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:92
#, fuzzy, no-wrap
#| msgid ""
#| "15. Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures.\n"
#| "Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.\n"
#, no-wrap
msgid ""
"16. Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures.\n"
"Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.\n"
msgstr ""
"15. Que con dinero público sólo se desarrollará código público: asegurar en los nuevos contratos que se publique el código bajo licencias libres.\n"
"16. Que con dinero público sólo se desarrollará código público: asegurar en los nuevos contratos que se publique el código bajo licencias libres.\n"
"Diseñar las integraciones con componentes privativos para que sean temporales y fácilmente reemplazables.\n"
#. type: Bullet: '17. '
......@@ -698,15 +700,12 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:181
#, fuzzy, no-wrap
#| msgid ""
#| "34. Garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitats.\n"
#| "Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb capacitats diverses.\n"
#, no-wrap
msgid ""
"35. Garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitats.\n"
"Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb capacitats diverses.\n"
msgstr ""
"34. Garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidades.\n"
"35. Garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidades.\n"
"Es necesario que los formatos de representación de la información cumplan con los estándares y recomendaciones respecto a la representación de la información para personas con capacidades diversas.\n"
#. type: Bullet: '36. '
......@@ -730,7 +729,7 @@ msgstr "Compra pública de dispositivos electrónicos y circularidad"
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:188
#, no-wrap
msgid "En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).\n"
msgstr "En el momento de determinar las condiciones de compra pública de un dispositivo electrónico es cuando se tiene la posibilidad de influir en las condiciones de fabricación del producto, pero también en determinar de las condiciones para la reutilización de este un vez se deje de utilizar, para agotar del todo su vida útil, y garantizar el reciclaje final (economía circular).\n"
msgstr "En el momento de determinar las condiciones de compra publica de un dispositivo.\n"
#. type: Bullet: '* '
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:192
......@@ -866,28 +865,22 @@ msgstr ""
#. type: Plain text
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:228
#, fuzzy, no-wrap
#| msgid ""
#| "43. Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics.\n"
#| "A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.\n"
#, no-wrap
msgid ""
"44. Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics.\n"
"A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.\n"
msgstr ""
"43. Garantizar la interoperabilidad: utilizar formatos abiertos de archivos como una herramienta para garantizar el acceso a la información sin obstáculos y la buena interacción con y entre los sistemas públicos.\n"
"44. Garantizar la interoperabilidad: utilizar formatos abiertos de archivos como una herramienta para garantizar el acceso a la información sin obstáculos y la buena interacción con y entre los sistemas públicos.\n"
"Además, los estándares que se utilicen deben tener implementaciones abiertas que se verifique funcionen con una variedad de dispositivos o software, incluyendo siempre una opción de software libre.\n"
#. type: Plain text
#: la_guia/ESTRATEGIES.md:231
#, fuzzy, no-wrap
#| msgid ""
#| "44. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció.\n"
#| "D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.\n"
#, no-wrap
msgid ""
"45. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció.\n"
"D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.\n"
msgstr ""
"44. Uno de los requisitos en el momento de comprar aparatos tecnológicos ha de ser que estos utilicen estándares libres para realizar su función.\n"
"45. Uno de los requisitos en el momento de comprar aparatos tecnológicos ha de ser que estos utilicen estándares libres para realizar su función.\n"
"De esta manera se eliminan las dependencias de un único fabricante.\n"
#. type: Bullet: '46. '
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment