Commit 1ef2f82e authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Passat el corrector a l'annex de telecomunicacions

See merge request !13
parents 30f9d9d4 8815c1db
# Propostes references a Infrastructura de Telecomunicacions # Propostes references a Infrastructura de Telecomunicacions
## Consolidació d'un ecosistema d'infrastructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures ## Consolidació d'un ecosistema d'infraestructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures
**Objectius** **Objectius**
* Tendir cap a la universalització i sobirania de les xarxes de telecomunicacions. * Tendir cap a la universalització i sobirania de les xarxes de telecomunicacions.
**Proposta programàtica** **Proposta programàtica**
* Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutrals. * Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutrals.
* Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infrastructura com la proposada per Guifi.net. * Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada per Guifi.net.
* Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d'evaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d'ús. * Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d'avaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d'ús.
**Experiències inspiradores** **Experiències inspiradores**
* Guifi.net: https://fundacio.guifi.net/ca_ES/ * Guifi.net: https://fundacio.guifi.net/ca_ES/
...@@ -23,7 +23,7 @@ ...@@ -23,7 +23,7 @@
**Proposta programàtica** **Proposta programàtica**
* Promoure les iniciatives de xarxes internet dels objectes oberta, lliure i neutral. * Promoure les iniciatives de xarxes internet dels objectes oberta, lliure i neutral.
* Contribuïr a una arquitectura de Internet de les coses per les ciutats que sigui oberta i interoperable. * Contribuir a una arquitectura de Internet de les coses per les ciutats que sigui oberta i interoperable.
* Promoure projectes locals de cultura lliure que complementin o facin servir aquestes infraestructures. * Promoure projectes locals de cultura lliure que complementin o facin servir aquestes infraestructures.
**Experiències inspiradores** **Experiències inspiradores**
...@@ -51,7 +51,7 @@ ...@@ -51,7 +51,7 @@
* Major control públic dels operadors. * Major control públic dels operadors.
**Proposta programàtica** **Proposta programàtica**
* No contractar serveis a companyies de telecomunicacions que discriminin el trafic, el filtrin o l'interrompin. Un exemple de tràfic filtrat i blocat és el relacionat amb el referendum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017. * No contractar serveis a companyies de telecomunicacions que discriminin el trafic, el filtrin o l'interrompin. Un exemple de tràfic filtrat i blocat és el relacionat amb el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017.
**Experiències inspiradores** **Experiències inspiradores**
* El nou contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona incorpora mesures socials, laborals i ambientals: http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/noticia/el-nou-contracte-de-serveis-de-telecomunicacions-incorpora-mesures-socials-laborals-i-ambientals_432074 * El nou contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona incorpora mesures socials, laborals i ambientals: http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/noticia/el-nou-contracte-de-serveis-de-telecomunicacions-incorpora-mesures-socials-laborals-i-ambientals_432074
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment