Commit 14950c6a authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Afegim Empoderamiento Digital Valladolid

parent 9a46570d
Pipeline #48799718 (#77) passed with stage
in 1 minute and 22 seconds
## Entitats i persones participants
1. Impulsores:
1. Impulsores
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [info@apoderamentdigital.cat](mailto:info@apoderamentdigital.cat).
......@@ -14,7 +14,7 @@
</div>
2. Contribuidores:
2. Contribuidores
Els contribuidors s'encarreguen de fer propostes específiques per ampliar els diferents apartats de la guia.
Trobaràs més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR.md](/com_contribuir).
......@@ -24,7 +24,7 @@
| | | |
|:-------------------------:|:-------------------------:|:-------------------------:|
| [![The Things Network Catalunya](/imatges/ttn.png) *The Things Network Catalunya*](https://thethingsnetwork.cat/index.php/The_Things_Network_Catalunya) | [![FemProcomuns](/imatges/femprocomuns.png) *FemProcomuns*](http://www.femprocomuns.cat/) | [![Free Knowledge Institute](/imatges/fki.png) *Free Knowledge Institute*](https://pangea.org/)
|| [![Softcatalà](/imatges/softcatala.jpg) *Softcatalà*](https://softcatala.org)
| [![Softcatalà](/imatges/softcatala.jpg) *Softcatalà*](https://softcatala.org) | [![Empoderamiento Digital Valladolid](/imatges/edvalladolid.png) *Empoderamiento Digital Valladolid*](https://empoderamientodigitalvalladolid.noblogs.org/)
</div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment