Commit 0e98ad2e authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'master' into 'master'

PL: Iteració

See merge request !4
parents 0ca7e537 9d30d78a
......@@ -4,41 +4,41 @@
Tres nivells:
1. No hostilitat cap al programari lliure
2. Utilitzar el màxim de programari lliure per part de l'ajuntament
1. Valorar les solucions lliures per les necessitats ja establertes
2. Utilitzar exclusivament programari lliure a l'administració
3. Promoure l'ús de programari lliure a la societat
Objectius concrets:
* (1.a) Evitar cap dificultat artificial en l'ús de programari lliure per part de la ciutadania
* (1.b) No obligar mai la ciutadania a utilitzar tecnologies d'un fabricant concret, o serveis que espiïn, que obliguin a donar més dades de les necessàries, o que utilitzin l'activitat de les usuàries per fer negoci.
* (2.a) Aconseguir que tot el codi finançat per la gent estigui a disposició de la gent.
* (2.b) Que l'administració local tingui ple control i capacitat de decisió sobre quines tecnologies implanta, com gestiona les dades que processa i quins algorismes hi executa.
* (2.c) Reduir l'obsolescència de les tecnologies implantades i la generació de residus tecnològics.
* (2.d) Compartir coneixement i costos entre ajuntaments i amb entitats de l'economia social a l'hora d'implantar sistemes tecnològics. No partir de zero en cada sistema implantat.
* (1.a) Evitar cap obstacle en l'ús de programari lliure per part de la ciutadania, facilitar-ho quan sigui possible.
* (1.b) No forçar la ciutadania a utilitzar solucions que d'un proveïdor concret. Especialment quan es tracta de serveis que recol·lecten dades.
* (2.a) Assegurar que tot el codi finançat per la ciutadania estigui a disponible.
* (2.b) Ple control i capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten, qui en gestiona les dades i quins algorismes les governen.
* (2.c) Adoptar solucions que tinguin en compte l'obsolescència dels productes implantats, per minimitzar els residus electrònics.
* (2.d) Compartir coneixement i costos entre ajuntaments i entitats de l'economia social a l'hora d'implantar sistemes informàtics. No s'ha de partir de zero en cada projecte.
* (2.e) Potenciar l'ús de programari lliure per part dels ajuntaments.
* (3.a) Promoure la innovació i la creació d'un teixit tecnològic local basat en tecnologies lliures
* (3.b) Invertir recursos públics en mantenir, cuidar i fer créixer el procomú digital.
* (3.b) Invertir recursos públics en mantenir, cuidar i fer créixer el patrimoni digital.
## Proposta programàtica
* Totes les webs, apps o plataformes tecnològiques municipals, han de funcionar perfectament sobre plataformes lliures (navegadors, escriptoris, sistemes operatius), sense requerir la instal·lació de cap component no lliure.
* Basar els nous desenvolupaments en tecnologies lliures, sempre que sigui possible. Publicar-los sota una llicència lliure, i aïllar aquelles parts que transitòriament hagin de fer ús de tecnologies privatives en forma de components substituïbles amb interfícies ben documentades. TODO: desenvolupaments tecnològics i estudis tècnics en general (Muriel).
* La compra de maquinari ha de tenir com a prioritat que aquest pugui funcionar sense inconvenients sobre programari lliure (TODO: firmware, BIOS).
* Documentar els desenvolupaments publicats per tal que qualsevol persona o entitat amb els coneixements tècnics necessaris els puguin reutilitzar.
* Contribuir totes les millores i modificacions realitzades a productes de programari lliure existents al projecte original, procurant que siguin acceptades abans de fer-les servir (upstream first).
* Les webs, aplicacions i plataformes tecnològiques municipals, han de funcionar correctament sobre plataformes lliures (navegadors, escriptoris, sistemes operatius), sense requerir la instal·lació components que no siguin lliures. Una bona manera és respectant els estàndards de la indústria (W3C, IEEE, etc.), tot i que no la única.
* Basar els nous desenvolupaments en tecnologies lliures. Publicar-los sota una llicència de programari lliure. En cas que no sigui possible, caldrà aïllar aquelles parts que transitòriament hagin de fer ús de tecnologies privatives en forma de components substituïbles amb interfícies ben documentades. TODO: desenvolupaments tecnològics i estudis tècnics en general (Muriel).
* La compra de maquinari ha de tenir com a prioritat que aquest pugui funcionar sense inconvenients sobre programari lliure. Es valorarà positivament que aquest maquinari estigui sota el control de l'usuari, que no tingui parts que l'usuari no pot saber com funcionen i no pugui reemplaçar.
* Quan es publiqui un projecte, caldrà fer-ho de manera que qualsevol persona amb els coneixements tècnics necessaris el pugui reutilitzar.
* Quan es modifiqui un projecte, caldrà contribuir les millores i modificacions realitzades al projecte original, procurant que siguin incloses abans de fer-les servir (upstream first).
* Respectar les pràctiques i els codis de conducta, explícits o no, de les comunitats en que es participa.
* Crear mecanismes de coordinació entre administracions i entitats de l'economia social que permetin mancomunar desenvolupaments. TODO: Fomentar processos de disseny, desenvolupament i implementació de codi que resolguin necessitats comunes, mitjançant la cooperació, la coproducció i la compartició de coneixements i recursos.
* TODO: alguna cosa sobre formació del personal administració.
* TODO: alguna cosa sobre implantació de PL als ajuntaments (GNU/Linux, Libreoffice, objectiu 2.e).
* Crear mecanismes de coordinació entre administracions i altres entitats que permetin mancomunar desenvolupaments. Fomentar la conversa prèvia amb organitzacions interessades per incloure-les en processos de disseny i desenvolupament que resolguin necessitats comunes.
* Formar el personal administratiu en programari lliure.
* Tenir en compte que tot el que es vulgui fer amb programari lliure probablement ja s'ha fet abans. Tenir en compte projectes que ja es fan servir arreu del món com Linux, Libre Office.
### Experiències inspiradores
* Hi ha multitud d'organitzacions fent servir Linux i programari lliure (llista no actualitzada): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
* Múnic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* Munic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* TODO: UK libreoffice, Austràlia, Nova Zelanda.
* Projecte Decidim.org: s'utilitza ja a molts municipis
* Migració a PL a l'Ajuntament de Saragossa
* Migració a programari lliure de l'Ajuntament de Saragossa
### Referències
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment