Commit 02778bf0 authored by franchi's avatar franchi

Merge branch 'mr-origin-3' into 'master'

He intentat aportar el meu coneixement i valor des de la línia 85 en tot allò…

See merge request fpraderio/sobirania-tecnologica-als-municipis!5
parents 510c4f4e f3c5f105
......@@ -78,28 +78,40 @@ Quan un programa informàtic és pot utilitzar sense cap restricció, modificar
1. TODO: alguna cosa sobre implantació de PL als ajuntaments (GNU/Linux, Libreoffice, objectiu 2.e).
### Política de dades
> Falta introducció entenedora
* Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya obliga als municipis catalans a posar a disposició de la ciutadania les dades amb que gestionen les seves competències, exceptuant, és clar, aquelles protegides de caire personal o restringit.
* Per bé que en aplicació d'aquesta llei, la gran majoria dels municipis catalans han afegit un apartat de dades obertes, en la majoria dels casos na informació que és mostra és nula o de poc valor.
* Cal, primerament, des de l'àmbit local entendre que la obertura de dades públiques, no només significa un exercici de transparència, sino que permet l'edificació de valor real per part de la ciutadania (associacions, per exemple) o els negocis locals del municipi.
* Cal, tal i com demana la llei, que des del municipi s'ofereixi aquesta informació de maneraa proactiva, sense que hagi de ser el ciutadà que la demani a l'administració corresponent.
* En totes les administracions, però molt sovint en les petites locals, els treballadors públics senten recel en mostrar les dades que generen i gestionen en el seu dia a dia. L'obertira de dades cerca justrament trencar amb aquesta dinàmica nefasta per a la nostra ciutadania i per a la pròpia administració local. La política de dades obertes permet a un ajuntament internament, acabar amb les sitges de poder inyternes que tant limiten la seva capacitat de gestió real.
* Les dades obertes contribueixen a crear una ciutadania més implicada, més activa. També és beneficiós per a la seva participació i col·laboració.
#### objectiu general de l'àmbit
* Fer creixer les col·leccions de dades de lliure accés i facil explotació.
* Fer més transparent l'adminstració.
* Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal.
* Adminstrar les dades personals de manera més conscient, reduint els riscos derivats de la seva explotació.
* Establir criteris ètics per a la explotació de les dades de caràcter personal.
> es podrien unificar els diversos punts en un o dos? Tenir molts punts fa més feixuga la lectura i li treuen protagonisme als punts programàtics
* Fer més transparent l'adminstració, alhora més propera a la ciutadania.
* Facilitar l'accés i explotació dels conjunts de dades públics.
* Fer creixer les col·leccions de dades de lliure accés.
* Garantir , amb criteris ètics, la privacitat de les dades de caràcter personal, administrant-les de manera més conscient, reduint els riscos derivats de la seva explotació.
#### Proposta programàtica
* Oferir, de manera proactiva des de l'ajuntament, el conjunt de dades dels diferents àmbits que l'ajuntament disposa.
* Fer publicitat activa d'aquestes dades per tal que aquestes arribin a la ciutadania i incentivar-ne la seva reutilització.
* Facilitar la seva accessibilitat des del web de l'ajuntament. Mitjançant enllaços en el cas dels ajuntaments petits o oferint serveis a partir de portals de dades obertes en el cas dels ajuntaments grans.
##### Open data per defecte
1. Publicar per defecte sota llicències lliures i formats explotables tota la informació pública generada o gestionada per les entitatats municipals; des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors
1. Publicar les dades generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics, sota llicencies lliures i formats explotables, de tal manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne de derivats.
* Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l'administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.)
* Publicar les dades crues generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.
* Cal que cada conjunt de dades obert especifiqui la seva llicència per a clarificar als usuaris l'abast de la seva reutilització.
##### Privacitat de les dades de caràcter personal
1. Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar aquest tipus de dades sense dependre de tercers.
1. Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. En aquest sentit, si per exemple es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder, d'aquesta manera,millorar el transport públic; aquestes dades no es podran utilitzar per estudiar els seus hàbits de consum.
* Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar aquestes sense dependre de tercers.
* Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen. En aquest sentit, si per exemple es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder, d'aquesta manera,millorar el transport públic; aquestes dades no es podran utilitzar per estudiar els seus hàbits de consum.
### Democratització de la tecnologia
> Falta introducció entenedora
* El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telefons inteligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital.
* La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperasa.
* La cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i faciliten l'accés als serveis.
#### objectiu general de l'àmbit
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal.
......@@ -120,4 +132,4 @@ Quan un programa informàtic és pot utilitzar sense cap restricció, modificar
> Faltat tot l'apartat
### Estandars lliures
> Faltat tot l'apartat
* establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment