Commit f061d653 authored by Leandro Navarro's avatar Leandro Navarro

numeració propostes prog

parent f7055eda
......@@ -60,18 +60,18 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
#### Proposta programàtica
* Assegurar que el codi font finançat per la ciutadania estigui disponible.
* Basar els nous desenvolupaments en tecnologies lliures. Publicar-los sota una llicència de programari lliure. En cas que no sigui possible, caldrà aïllar aquelles parts que transitòriament hagin de fer ús de tecnologies privatives en forma de components substituïbles amb interfícies ben documentades. TODO: desenvolupaments tecnològics i estudis tècnics en general (Muriel).
* Quan es publiqui un projecte, caldrà fer-ho de manera que qualsevol persona amb els coneixements tècnics necessaris el pugui reutilitzar.
* Respectar les pràctiques i els codis de conducta, explícits o no, de les comunitats en que es participa.
* Quan es modifiqui un projecte, caldrà contribuir les millores i modificacions realitzades al projecte original, procurant que siguin incloses abans de fer-les servir (upstream first).
* Ple control i capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten, qui en gestiona les dades i quins algorismes les governen.
* Les webs, aplicacions i plataformes tecnològiques municipals, han de funcionar correctament sobre plataformes lliures (navegadors, escriptoris, sistemes operatius), sense requerir la instal·lació components que no siguin lliures. Una bona manera és respectant els estàndards de la indústria (W3C, IEEE, etc.), tot i que no la única.
* La compra de maquinari ha de tenir com a prioritat que aquest pugui funcionar sense inconvenients sobre programari lliure. Es valorarà positivament que aquest maquinari estigui sota el control de l'usuari, que no tingui parts que l'usuari no pot saber com funcionen i no pugui reemplaçar.
* Crear mecanismes de coordinació entre administracions i altres entitats que permetin mancomunar desenvolupaments. Fomentar la conversa prèvia amb organitzacions interessades per incloure-les en processos de disseny i desenvolupament que resolguin necessitats comunes.
* Formar el personal administratiu en programari lliure.
* Promoure la innovació i la creació d'un teixit tecnològic local basat en tecnologies lliures.
* No forçar la ciutadania a utilitzar solucions que d'un proveïdor concret. Especialment quan es tracta de serveis que recol·lecten dades.
1. Assegurar que el codi font finançat per la ciutadania estigui disponible.
1. Basar els nous desenvolupaments en tecnologies lliures. Publicar-los sota una llicència de programari lliure. En cas que no sigui possible, caldrà aïllar aquelles parts que transitòriament hagin de fer ús de tecnologies privatives en forma de components substituïbles amb interfícies ben documentades. TODO: desenvolupaments tecnològics i estudis tècnics en general (Muriel).
1. Quan es publiqui un projecte, caldrà fer-ho de manera que qualsevol persona amb els coneixements tècnics necessaris el pugui reutilitzar.
1. Respectar les pràctiques i els codis de conducta, explícits o no, de les comunitats en que es participa.
1. Quan es modifiqui un projecte, caldrà contribuir les millores i modificacions realitzades al projecte original, procurant que siguin incloses abans de fer-les servir (upstream first).
1. Ple control i capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten, qui en gestiona les dades i quins algorismes les governen.
1. Les webs, aplicacions i plataformes tecnològiques municipals, han de funcionar correctament sobre plataformes lliures (navegadors, escriptoris, sistemes operatius), sense requerir la instal·lació components que no siguin lliures. Una bona manera és respectant els estàndards de la indústria (W3C, IEEE, etc.), tot i que no la única.
1. La compra de maquinari ha de tenir com a prioritat que aquest pugui funcionar sense inconvenients sobre programari lliure. Es valorarà positivament que aquest maquinari estigui sota el control de l'usuari, que no tingui parts que l'usuari no pot saber com funcionen i no pugui reemplaçar.
1. Crear mecanismes de coordinació entre administracions i altres entitats que permetin mancomunar desenvolupaments. Fomentar la conversa prèvia amb organitzacions interessades per incloure-les en processos de disseny i desenvolupament que resolguin necessitats comunes.
1. Formar el personal administratiu en programari lliure.
1. Promoure la innovació i la creació d'un teixit tecnològic local basat en tecnologies lliures.
1. No forçar la ciutadania a utilitzar solucions que d'un proveïdor concret. Especialment quan es tracta de serveis que recol·lecten dades.
### Política de dades
> falta introducció
......@@ -145,8 +145,8 @@ Les especificacions i formats lliures estan totalment documentats i estan dispon
* Evitar condicionar decisions amb la preferència per protocols lliures, àmpliament implementats i aplicats en diversitat de productes i serveis.
#### Proposta programàtica
* Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
* Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
* Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
* Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
1. Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure.
1. Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D'aquesta manera s'eliminen les dependències cap a un sol fabricant.
1. Producció digital utilitzant llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure.
1. Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment