Commit dc3eb07c authored by Franchi's avatar Franchi

El repositori va ser validat en la reunió del 2018-10-08.

Queda pendent mourel cap a un altre compte de gitlab
parent 8d49bb7d
# Introducció
> Aquest repositori encara no ha sigut aprovat en cap reunió dels impulsors de La Guia
La Guia per l'apoderament tecnològic als municipis és un document que pretén avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de polítiques municipals concretes. La voluntat d'aquest document és el d'impregnar de sobirania tecnologica els programes dels partits polítics que concorreran a les **eleccions municipals del 2019**.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment