Commit c7b3306d authored by Guillem Marpons's avatar Guillem Marpons

Annex progr. lliure: modificar ordre experiències

parent 0cec2ed8
......@@ -2,11 +2,11 @@
### Experiències inspiradores
* Hi ha multitud d'organitzacions fent servir Linux i programari lliure (llista no actualitzada): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
* Munic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* TODO: UK libreoffice, Austràlia, Nova Zelanda.
* Projecte Decidim.org: s'utilitza ja a molts municipis
* TODO: UK libreoffice, Austràlia, Nova Zelanda.
* Migració a programari lliure de l'Ajuntament de Saragossa
* Munic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* Hi ha multitud d'organitzacions fent servir Linux i programari lliure (llista no actualitzada): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
### Referències
......@@ -14,6 +14,6 @@
* Projecte GNU: https://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.en.html
* Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/documentacio
==== Justificació dels objectius i la proposta programàtica ====
### dels objectius i la proposta programàtica
TODO.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment