Commit b67480c6 authored by Guillem Marpons's avatar Guillem Marpons

PL: modificar redacció sobre accés a màquines

parent ad55a4ca
......@@ -70,9 +70,9 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
##### Implantació de programari lliure a cada ajuntament
5. Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis d'informació de l'ajuntament.
6. Migrar l'ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.
8. Desplegar les solucions tecnològiques únicament en ordinadors que estiguin sota control del personal municipal o de les diputacions.
9. No adquirir maquinari (incloent tauletes i telèfons) que no sigui plenament funcional sota programari 100% lliure (amb la possible excepció de la BIOS i el *firmware* d'alguns dispositius per als que no existeixi cap alternativa lliure).
7. Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles.
8. Implantar els serveis essencials en ordinadors als que els servidors públics tinguin accés com a mínim telemàtic.
10. Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d'escriptori i el sistema operatiu dels ordinadors municipals.
##### Cooperació entre administracions i amb les comunitats de programari lliure
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment