Commit a76d9a9e authored by Franchi's avatar Franchi

elimina la duplicitat de documents entre la web i els md

Els md es copiaran en web/_includes cada vegada que s'actualitzi la web.
parent 7cc79da9
......@@ -20,6 +20,9 @@ test:
pages:
stage: deploy
script:
- cp ENTITATS_PASTICIPATS.md web/_includes/entitats.md
- cp la_guia/README.md web/_includes/que_es.md
- cp la_guia/ESTRATEGIES.md web/_includes/estrategies.md
- bundle exec jekyll build -s web -d public
artifacts:
paths:
......
TODO: s'ha de completar aquest README afegint referncies a jekyll i gitlab-ci
## per arrencar la web en local per a poder desenvolupar
des de l'arrel del projete `bundle exec jekyll server -s web -d web/_site`
des de l'arrel del projete
`sudo bundle install`
`bundle exec jekyll server -s web -d web/_site`
## Text de prova
Aquest fitxer es sobreescriirà pel fitxer ENTITATS_PARTICIPANTS.md cada cop que es desplegui una nova versió de la web. Pots consultar el .gitlab.ci.yml per veure els detalls de com es fa
## Text de prova
### Apartat 1
Aquest fitxer es sobreescriirà pel fitxer la_guia/ESTRATEGIES.md cada cop que es desplegui una nova versió de la web. Pots consultar el .gitlab.ci.yml per veure els detalls de com es fa
#### Objectius generals del apartat 1
* Objectiu 1
* Objectiu 2
#### Proposta programàtica
##### Categories de les propostes programàtiques
1. Proposta 1
2. Proposta 2
## Text de prova
Aquest fitxer es sobreescriirà pel fitxer la_guia/README.md cada cop que es desplegui una nova versió de la web. Pots consultar el .gitlab.ci.yml per veure els detalls de com es fa
......@@ -12,18 +12,4 @@ Amb el temps, volem afegir-hi recursos i eines que facilitin la posada en pràct
Es tracta d'un espai i un procés obert a la participació de noves persones i entitats, amb ganes de bolcar-hi les seves idees i aprenentatges. Per a més informació, escriviu a [email protected]
## Les entitats
Les entitats impulsores som:
* Sobtec
* Barcelona Free Software
* Pangea
* Colectic
* Pirates de Catalunya
* Xarxa Innovació Pública
* GuifiNet/Exo
Les entitats contribuïdores són aquelles que fan propostes específiques per ampliar els diferents apartats de les estratègies. Trobareu més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR](https://gitlab.com/estrategies_per_apoderament_digital/estrategies_municipals_per_apoderament_digital/blob/master/COM_CONTRIBUIR.md)
Finalment, també comptem amb entitats adherides, que són aquelles que donen suport a la proposta i a les mesures, i col·laboren per a la seva difusió. Contacteu-nos per a les adhesions.
{% include entitats.md %}
This diff is collapsed.
......@@ -4,15 +4,4 @@ permalink: /que_es/
toc: false
---
## La sobirania tecnològica a les polítiques públiques locals
Estratègies per l'apoderament digital als municipis és un document que pretén avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de polítiques municipals concretes. La voluntat d'aquest document és el d'impregnar de sobirania tecnològica els programes dels partits polítics que concorreran a les eleccions municipals del 2019, no només dedicant un apartat especific dels seus programes a les propostes que farem a continuació, si no aplicant al programa sencer una nova mirada.
Tot i la clara aposta d'aquesta guia per un canvi en les polítiques municipals, el procés per avançar cap a aquesta sobirania, no s'ha d'entendre com un procés exclusivament liderat per l'administració pública, sinó com un fet compartit entre els diferents agents d'un territori. És per això que entenem aquesta guia com un full de ruta que ens ha de servir a les diferents entitats que treballem aquest tema, per poder fer un seguiment i revisió de la nostra pròpia feina.
## La tecnologia que ens envolta
La tecnologia, o l'activitat tecnològica d'una regió, influeix en el progrés econòmic i social d'aquesta. És per això que calen unes polítiques municipals que donin als municipis la capacitat de ser protagonistes de la seva activitat tecnològica i que no es limitin, com passa en l'actualitat, només a potenciar l'evolució tecnològica orientada per l'interès privat de les empreses líders del sector. Aquest protagonisme ha de servir per fer créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota control democràtic.
A més, la tecnologia ha inundat tots els aspectes de la vida diària de les persones, facilitant o limitant les llibertats personals. Per això. cal que l'administració no se'n desentengui i no només reguli adequadament la l'us de les tecnologies en aquests àmbits, sinó que també sigui exemplar vetllant per les llibertats dels ciutadans.
No s'ha de confondre el fet de ser sobirans tecnològicament, amb una administració pública que controli la tecnologia, sinó tot el contrari. La sobirania tecnològica, s'ha de basar en tecnologies lliures: de lliure accés, ús, estudi i rèplica, que evitin, precisament, el control tecnològic. A més a més, la naturalesa d'aquestes tecnologies, propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes d'agents on es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les necessitats del territori, i on no recaigui únicament sobre l'administació pública la responsabilitat de fer evolucionar la tecnologia.
{% include que_es.md %}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment