Commit 98b53e90 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

solidària porta accent:

parent 14950c6a
Pipeline #48801111 passed with stage
in 1 minute and 43 seconds
......@@ -117,7 +117,7 @@ En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu ele
* Compra de dispositius electrònics que minimitzi l’impacte negatiu en les persones i el medi ambient.
#### Proposta programàtica
37. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
37. Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidària.
38. Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.
39. Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.
40. Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment