Commit 936f55b2 authored by Leandro Navarro's avatar Leandro Navarro

Merge branch 'master' of...

Merge branch 'master' of gitlab.com:estrategies_per_apoderament_digital/estrategies_municipals_per_apoderament_digital
parents a34f9b1f 3f1cdfc2
Pipeline #50623948 passed with stage
in 1 minute and 31 seconds
......@@ -24,6 +24,8 @@ pages:
- cp la_guia/README.md web/_includes/que_es.md
- sed -z 's/\n\n\*/\n*/g' la_guia/ESTRATEGIES.md | sed -z 's/\n\n\([[:digit:]]\)/\n\1/g' > web/_includes/estrategies.md
- cp COM_CONTRIBUIR.md web/_includes/com_contribuir.md
- sed -z 's/\n\n\*/\n*/g' locale/es/ESTRATEGIES.md | sed -z 's/\n\n\([[:digit:]]\)/\n\1/g' > web/_includes/estrategies-es.md
- sed -z 's/\n\n\*/\n*/g' locale/en/ESTRATEGIES.md | sed -z 's/\n\n\([[:digit:]]\)/\n\1/g' > web/_includes/estrategies-en.md
- bundle exec jekyll build -s web -d public
- mv public/.well-known/acme-challenge/ONgg6wQJ5buyFzEKtn21h3LEg7Ozi5tjtlQ4u5FgC7g.html public/.well-known/acme-challenge/ONgg6wQJ5buyFzEKtn21h3LEg7Ozi5tjtlQ4u5FgC7g
artifacts:
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
* Migració a programari lliure de l'Ajuntament de Saragossa
* Munic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* Hi ha multitud d'organitzacions fent servir Linux i programari lliure (llista no actualitzada): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
* Linkat
### Referències
......@@ -14,7 +15,3 @@
* Projecte GNU: https://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.en.html
* Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/documentacio
* Manifest sobre l'ús del programari lliure a l'administració pública de Softcatalà https://www.softcatala.org/wiki/Admpub/Manifest_sobre_l%27%C3%BAs_del_programari_lliure_a_l%27administraci%C3%B3_p%C3%BAblica
### dels objectius i la proposta programàtica
TODO.
## Contenido en castellano
This diff is collapsed.
---
layout: markdownlist
title: ""
permalink: /en
toc: false
---
{% include estrategies-en.md %}
---
layout: markdownlist
title: ""
permalink: /es
toc: false
---
{% include estrategies-es.md %}
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment