Commit 8e221cf4 authored by Núria's avatar Núria

Actualització de l'apartat Democratització de la tecnologia

parent 74d23e9c
......@@ -106,26 +106,20 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
1. Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l'administració; i no només el mínim legal que exigeix la GDPR.
### Democratització de la tecnologia
> @geoinquiet proposa afegir aquests punts en la introducció d'aquest apartat:
> * El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telèfons intel·ligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital.
> * La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperassa.
> * La cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i faciliten l'accés als serveis.
El fàcil accés de la ciutadania a la tecnologia, especialment la relativa a la connectivitat a Internet i a l'ús de telèfons intel·ligents, comporta una transformació de la nostra societat cap a una nova cultura digital. La democratització de la tecnologia, en termes d'abaratiment i facilitat de connectivitat, permeten la creació de nous serveis des de l'administració particularitzats a les necessitats de la seva ciutadania i accessibles des del telèfon sense necessitats presencials, ni paperassa. Aquesta cultura digital ha d'impregnar la generació de serveis a la ciutadania, atès que signifiquen un abaratiment dels costos de prestació i en faciliten l'accés.
#### objectiu general de l'àmbit
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal.
* Pal·liar la distància creada a partir dels diferents usos tecnològics per part dels diferents sectors de la societat (escletxa digital), tant per accés com per coneixement.
* Vetllar per un accés no discriminador a tràmits i accions digitals de l'administració.
* Acompanyar tota acció que impliqui una interacció digital amb la ciutadania de la formació necessària per a que tot tècnic municipal pugui guiar a la ciutadania.
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal, vetllat per un accés no discriminador a tràmits, serveis i accions digitals de l’administració.
* Treballar per disminuir la distància creada a partir dels diferents usos tecnològics per part dels diferents sectors de la societat (escletxa digital), creada tant per accés a la tecnologia com per coneixement. Acompanyar tota acció municipal que inclogui una vessant digital de la formació necessària.
* Promoure una relació conscient i crítica de la ciutadania amb la tecnologia.
> es podrien unificar els diversos punts en un o dos? Tenir molts punts fa més feixuga la lectura i li treuen protagonisme als punts programàtics
#### Proposta programàtica
1. Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.
1. Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).
1. Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania.
1. Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
1. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administació a partir de programes de formació interna.
1. Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administració a partir de programes de formació interna.
### Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
En el moment de determinar les condicions de compra pública d'un dispositiu electrònic és quan es té la possibilitat de influir en les condicions de fabricació del producte però també en determinar les condicions per la reutilizació d'aquest un cop es deixi de fer servir, per esgotar del tot la seva vida útil, i garantir el reciclatge final (economia circular).
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment