Commit 894d651a authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Passar corrector pel readme

parent 0e98ad2e
# Introducció
La Guia per l'apoderament tecnològic als municipis és un document que pretén avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de polítiques municipals concretes. La voluntat d'aquest document és el d'impregnar de sobirania tecnologica els programes dels partits polítics que concorreran a les **eleccions municipals del 2019**.
La Guia per l'apoderament tecnològic als municipis és un document que pretén avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de polítiques municipals concretes. La voluntat d'aquest document és el d'impregnar de sobirania tecnològica els programes dels partits polítics que concorreran a les **eleccions municipals del 2019**.
La Guia es divideix en dos documents estretament relacionats:
1. [**Les propostes programàtiques**](./la_guia)
......@@ -9,11 +9,11 @@ La Guia es divideix en dos documents estretament relacionats:
2. [**L'Annex**](./annex)
On hi ha una explicació més extensa de cada proposta, experiències concretes, bibliografia, i consells d'implementació.
Els dos document es divideix en els seguents apartats:
Els dos document es divideix en els següents apartats:
* [Infraestructura de telecomunicacions](./annex/INFRAESTRUCTURA_DE_TELECOMUNICACIONS.md)
* [Programari Lliure](./annex/PROGRAMARI_LLIURE.md)
* [Estandars lliures](./annex/ESTANDARS_LLIURES.md)
* [Estàndars lliures](./annex/ESTANDARS_LLIURES.md)
* [Política de dades](./annex/POLÍTICA_DE_DADES.md)
* [Democratització de la tecnologia](./annex/DEMOCRATITZACIÓ_DE_LA_TECNOLOGIA.md)
* [Compra pública de dispositius electrònics i circularitat](./annex/COMPRA_PUBLICA_DE_DISPOSITIUS_ELECTRONICS_I_CIRCULARITAT.md)
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment