Commit 88b3519c authored by Franchi's avatar Franchi

correccions a nivell d'estil

parent 14150214
......@@ -26,7 +26,7 @@ Les decisions que es prenen relatives a la regulació, evolució o ampliació d'
* Tendir cap a la universalització i sobirania de les xarxes de telecomunicacions, potenciant l'ús neutre de les xarxes de telecomunicacions.
* Impulsar que el desplegament de serveis de telecomunicacions fixes i mòbils, existents i nous com el 5G, es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors i usuaris públics i privats, evitant la privatització de l'espai públic sense compartició.
* Potenciar les operadores de proximitat i de caràcter cooperatiu, evitant el monopoli de les grans operadores, incrementant-ne el seu control.
* Desplegament i consolidació una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure i neutral, creada col·lectivament des de baix.
* Desplegar i consolidar una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure i neutral, creada col·lectivament des de baix.
#### Proposta programàtica
......@@ -37,14 +37,14 @@ Les decisions que es prenen relatives a la regulació, evolució o ampliació d'
3. Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d'avaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d'ús.
##### Desplegament de noves infraestructures per serveis de comunicacions (existents o de nova generació com 5G i futurs)
4. Impulsar que el desplegament d'infraestructures d'accés (fixe i mòbil, existent o nova com 5G) es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
4. Impulsar el desplegament d'infraestructures d'accés (fixe i mòbil, existent o nova com 5G) a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
5. Facilitar la compartició d'infraestructura pública: implantació d'antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.
##### Contractació de serveis de telecomunicacions
6. Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l'interrompin, com en el cas del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.
##### Internet dels Objectes
7. Promoure les iniciatives de xarxes Internet dels objectes oberta, lliure i neutral, [mitjançant ...]
7. Promoure les iniciatives de xarxes Internet dels objectes oberta, lliure i neutral.
8. Contribuir a una arquitectura d'Internet dels objectes per les ciutats que sigui oberta i interoperable.
......@@ -64,7 +64,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
##### Relació amb la ciutadania
9. Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap desavantatge amb programari lliure.
10. Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.
11. No incorporar en les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir programari privatiu per cap via.
11. No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir programari privatiu per cap via.
12. No acceptar donacions de programari privatiu per part d'empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l'ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Aquest punt és especialment important en el camp de l'educació.
##### Implantació de programari lliure a cada ajuntament
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment