Commit 86e5da0f authored by alberginia's avatar alberginia

Update POLÍTICA_DE_DADES.md

He afegit experiències inspiradores relacionades amb Dades Obertes per part de diverses administracions locals.
parent ea309a48
Pipeline #52271684 passed with stage
in 1 minute and 31 seconds
......@@ -36,8 +36,20 @@ Les dades obertes contribueixen a crear una ciutadania més implicada, més acti
[PPP]: https://en.wikipedia.org/wiki/Public%E2%80%93private_partnership
**Experiències inspiradores**
* [Ajuntament de Gavà](https://gavaobert.gavaciutat.cat/)
- Es van obrir moltes dades. Per exemple, padrons de l'IBI perquè els ciutadans sabessin abans de comprar una casa quan pagarien d'impost municipal, totes les factures de l'ajuntament 15 dies després d'haver estat registrades a comptabilitat, etc.
- L'ús que se n'ha fet és limitat ja que es tracta d'un ajuntament petit i perquè encara no hi ha gaire cultura d'aprofitament de les dades obertes per part de ciutadans i empreses.
* [Ciutat de Nova York](https://opendata.cityofnewyork.us/)
- Portal molt ben fet i comprensiu.
- Diverses empreses utilitzen les dades per fer-ne productes que les necessiten. Per exemple, un portal immobiliari t'aconsella segons el teu perfil socio-democràfic on hauries de comprar o llogar apartament, gràcies a dades obertes.
* [Regió de Helsinki](https://hri.fi/en_gb/)
- Ha georeferenciat i publicat en obert el mapa de barreres arquitectoniques de la ciutat.
- Creuant aquestes dades amb les de serveis, una empresa ha fet una applicació per a guiar gent cega.
## Privacitat de les dades de caràcter personal
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment