Commit 7d5eb266 authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Merge branch 'pagina_annex' into 'master'

Creada una pàgina d'Annex i modificats els enllaços corresponents

See merge request !26
parents 21b0c2ce e9c1190d
# Com contribuir
Les contribucións s'han de fer a través de **propostes de modificació** dels documents que conformen l'[Annex](./annex). Cadascun fa referència a un apartat de La Guia.
Les contribucions s'han de fer a través de **propostes de modificació** dels documents que conformen l'[Annex](./annex/ANNEX.md). Cadascun fa referència a un apartat de La Guia.
La proposta de modificació es pot fer:
- Fent un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html) per modificar el document objecte de la proposta i el document de bibliografia en el cas que sigui necessari.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ La Guia es divideix en dos documents estretament relacionats:
1. [**Les propostes programàtiques**](./la_guia)
On hi ha un argumentari i les propostes per als programes polítics.
2. [**L'Annex**](./annex)
2. [**L'Annex**](./annex/ANNEX.md)
On hi ha una explicació més extensa de cada proposta, experiències concretes, bibliografia, i consells d'implementació.
Els dos document es divideix en els següents apartats:
......
# Annex
En aquest apartat hi ha una explicació més extensa de cada proposta, experiències concretes, bibliografia, i consells d'implementació.
Està dividit en els següents apartats:
* [Infraestructura de telecomunicacions](./INFRAESTRUCTURA_DE_TELECOMUNICACIONS.md)
* [Programari Lliure](./PROGRAMARI_LLIURE.md)
* [Estàndards lliures](./ESTANDARS_LLIURES.md)
* [Política de dades](./POLÍTICA_DE_DADES.md)
* [Democratització de la tecnologia](./DEMOCRATITZACIÓ_DE_LA_TECNOLOGIA.md)
* [Compra pública de dispositius electrònics i circularitat](./COMPRA_PUBLICA_DE_DISPOSITIUS_ELECTRONICS_I_CIRCULARITAT.md)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment