Commit 7cc79da9 authored by Franchi's avatar Franchi

dividit el fitxer amb les propostes de la guia

D'aquesta manera es divideixen les propostes del argumentari ajudant a organitzar millor aquest fitxer. Així es com el tenim posar a la web
parent 613ffb91
# Entitats i persones participants
## Entitats i persones participants
1. Impulsores:
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment