Commit 74d23e9c authored by Aleix Pol's avatar Aleix Pol 😾

Update README.md

parent d25e6472
# Guia per l'apoderament tecnològic als municipis
# Estratègies per l'apoderament digital
## Introducció
La Guia per l'apoderament tecnològic als municipis és un document que pretén avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de polítiques municipals concretes. La voluntat d'aquest document és el d'impregnar de sobirania tecnològica els programes dels partits polítics que concorreran a les eleccions municipals del 2019, no només dedicant un apartat especific dels seus programes a les propostes que farem a continuació, si no aplicant al programa sencer una nova mirada.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment