Commit 7459d243 authored by franchi's avatar franchi Committed by Franchi

Initial commit

parents
# Com contribuir
Les contribucións s'han de fer a través de **propostes de modificació** dels documents que conformen l'[Annex](./annex). Cadascun fa referència a un apartat de La Guia.
La proposta de modificació es pot fer:
- Fent un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html) per modificar el document objecte de la proposta i el document de bibliografia en el cas que sigui necessari.
- Enviant un correu a [email protected] indicant quin document es vol modificar i la modificació que es vols fer, i quins documents s'ha consultat per redactar la proposta. Aquests documents apareixeran a l'apartat de bibliografia.
Totes les aportacions seran debatudes conjuntament pels impulsors de La Guia i els redactors de l'aportació.
## Format
Tos els documents segueixen el format [Markdown (GitLab flavored)](https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html).
## Reconeixement
Tothom qui hagi fet una aportació al document pot demanar aparèixer a l'apartat d'entitats participants com a contribuidor.
Tota la documentació consultada que ha servit de referència per a fer els textos de La Guia haurà d'aparèixer a l'apartat de bibliografia.
# Entitats i persones participants
1. Impulsores:
Els impulsors d'aquest projecte ens reunim periòdicament per debatre les aportacion fetes, parlar de les seves mancances, així com promoure la seva projecció pública. Per demanar més informació sobre aquestes reunions pots enviar un correu a [email protected]
* Sobtec
2. Contribuidores:
Els contribuidors s'encarreguen de fer propostes específiques per ampliar els diferents apartats de la guia.
Trobaràs més informació sobre com contribuir al document [COM_CONTRIBUIR](COM_CONTRIBUIR.md)
3. Simpatitzants
Els simpatitzants donen suport i difonen els continguts de La Guia. Envia'ns un correu a [email protected] si vols aparèixer com simpatitzant de La Guia.
# Introducció
> Aquest repositori encara no ha sigut aprovat en cap reunió dels impulsors de La Guia
La Guia per l'apoderament tecnològic als municipis és un document que pretén avançar en la Sobirania Tecnològica a través de la implementació de polítiques municipals concretes. La voluntat d'aquest document és el d'impregnar de sobirania tecnologica els programes dels partits polítics que concorreran a les **eleccions municipals del 2019**.
La Guia es divideix en dos documents estretament relacionats:
1. [**Les propostes programàtiques**](./la_guia)
On hi ha un argumentari i les propostes per als programes polítics.
2. [**L'Annex**](./annex)
On hi ha una explicació més extensa de cada proposta, experiències concretes, bibliografia, i consells d'implementació.
Els dos document es divideix en els seguents apartats:
* [Infraestructura de telecomunicacions](./annex/INFRAESTRUCTURA_DE_TELECOMUNICACIONS.md)
* [Programari Lliure](./annex/PROGRAMARI_LLIURE.md)
* [Estandars lliures](./annex/ESTANDARS_LLIURES.md)
* [Política de dades](./annex/POLÍTICA_DE_DADES.md)
* [Democratització de la tecnologia](./annex/DEMOCRATITZACIÓ_DE_LA_TECNOLOGIA.md)
* [Compra pública de dispositius electrònics i circularitat](./annex/COMPRA_PUBLICA_DE_DISPOSITIUS_ELECTRONICS_I_CIRCULARITAT.md)
### Entitats participants
La Guia és un projecte col·laboratiu que estem duent a terme diverses entitats i persones que treballem diàriament, i des de diferents àmbits, per avançar en la sobirania tecnològica.
Pots trobar més informació en el document [ENTITATS_PARTICIPANTS](ENTITATS_PARTICIPANTS.md)
## Com contribuir
Cadascun dels apartats anteriors es troba en un fitxer en format [Markdown (GitLab flavored)](https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html). Per fer qualsevol aportació als documents cal que facis un [Merge request](https://docs.gitlab.com/ee/gitlab-basics/add-merge-request.html). També tens la opció d'enviar els teus suggeriments a [email protected]
Totes les aportacions seran debatudes conjuntament pels impulsors de La Guia i els redactors de l'aportació.
Tothom qui hagi fet una aportació al document pot demanar d'aparèixer en l'apartat d'entitats participants com a contribuidor.
Abans de fer una contribució llegeix el document [COM_CONTRIBUIR](COM_CONTRIBUIR.md).
# Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
Pendent
# Propostes per a una tecnologia democràtica
## Objectius
* Posar a l’abast de tothom les innovacions tecnològiques que l'administració incorpora en la seva acció municipal.
* Pal·liar la distància creada a partir dels diferents usos tecnològics per part dels diferents sectors de la societat (escletxa digital), tant per accés com per coneixement.
* Vetllar per un accés no discriminador a tràmits i accions digitals de l'administració.
* Acompanyar tota acció que impliqui una interacció digital amb la ciutadania de la formació necessària per a que tot tècnic municipal pugui guiar a la ciutadania.
* Promoure una relació conscient i crítica de la ciutadania amb la tecnologia.
===== Objectius programàtics =====
* Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, o bé reforçar-ne els existents.
* Oferir espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, i dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).
* Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania.
* Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.
* Garantir que el personal de l'administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l'administació a partir de programes de formació interna.
## Experiències inspiradores
Pendent
## Justificació dels objectius i proposta programàtica
Pendent
---------
* Democratització de la tecnologia (fa referència a la part més social, de difusió, educació, ... . S'ha de trobar un titol més apropriat)
- Promoure la formació i la capacitació en les noves tecnologies dins i fora de l'administració, per democratitzar l'accés a la tecnologia, eliminar l'escletxa digital i permetre una relació amb la tecnologia més conscient
- Interoperativitat. Utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l'accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estandars que s'utilitzin han de tenir implementacions obertes que funcionin.
- Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnologics ha de ser que aquests utilitzin estandars lliures. D'aquesta manera s'eliminen les dependencies cap a un sol fabricant.
# Propostes references a Infrastructura de Telecomunicacions
## Desplegament de nova infrastructura
**Objectius**
* Tendir cap a la universalització i sobirania de les xarxes de telecomunicacions.
**Proposta programàtica**
* Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutrals.
* Promoure ordenances municipals de deplegament de nova infrastructura com la proposada per Guifi.net.
* Afavorir les xarxes comunals i obertes.
**Experiències inspiradores**
* Guifi.net: https://fundacio.guifi.net/ca_ES/
* Xarxa Oberta de Catalunya: https://www.xarxaoberta.cat/
**Males pràctiques**
* Free Basic: https://info.internet.org/es/
## Internet dels Objectes
**Objectius**
* Construcció d’una xarxa de dades d’Internet de les coses oberta, lliure, neutral creada col·lectivament des de baix.
**Proposta programàtica**
* Promoure les iniciatives de xarxes internet dels objectes oberta, lliure i neutral.
* Contribuïr a una arquitectura de internet dels objectes per les ciutats que sigui oberta i interoperable.
**Experiències inspiradores**
* TTNcat: https://thethingsnetwork.cat/index.php/The_Things_Network_Catalunya
* SENTILO: http://www.sentilo.io/wordpress/new-sentilo-release-1-5-1-is-now-multi-tenant/
## Desplegament de la xarxa mòbil de cinquena generació
**Objectius**
* Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
**Proposta programàtica**
* Impulsar que el desplegament del 5G es faci a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors.
* Facilitat la implantació d'antenes en edificis públics.
**Experiències inspiradores**
* 5GCity: https://www.5gcity.eu/
## Contractació de serveis de telecomunicacions
**Objectius**
* Potenciar les operadores de proximitat. Evitant el monopoli de les grans operadores.
* Potenciar l'ús neutre de les xarxes de telecomunicacions.
* Major control públic dels operadors.
**Proposta programàtica**
* No contractar serveis a companyies de telecomunicacions que discriminin el trafic, el filtrin o l'interrompin. Un exemple de tràfic filtrat i blocat és el relacionat amb el referendum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017.
**Experiències inspiradores**
* El nou contracte de serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament de Barcelona incorpora mesures socials, laborals i ambientals: http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/noticia/el-nou-contracte-de-serveis-de-telecomunicacions-incorpora-mesures-socials-laborals-i-ambientals_432074
## Referències
* Pacte Nacional per les Infrastructures: http://www.gencat.cat/especial/pni/cat/telecomunicacions.htm
* Proposta d'Ordenança municipal per al desplegament de xarxes d'accés a serveis de telecomunicacions de nova generació i en format universal: https://fundacio.guifi.net/web/content/2322?unique=cef4bebe39b45ba50ed5ebb5e2a63ecaf07e6cb4&download=true
# Propostes references a Política de Dades
## Open data per defecte
**Objectius**
* Fer creixer les col·leccions de dades de lliure accés i facil explotació.
* Fer més transparent l'adminstració.
**Proposta programàtica**
* Publicar per defecte sota llicencies lliures i formats explotables tota la informació pública generada o gestionada per les entitatats municipals. Des del pressupostos municipals fins als temps dels semàfors
* Les dades generades per a la realització d'estudis finançats amb diners públics també hauran de ser publicades sota llicencies lliures i formats explotables. De tal manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne de derivats.
### a tenir en compte
* s'ha d'insitir en la qualitat de les dades i no tant en la quantitat. Amb temes de transparencia això és especialment important, les dades agregades també poden ser molt útils.
* s'ha de fer alguna restricció en l'us de les dades? S'ha de fer pagar alguna cosa al agunes empreses?
* facilitar la federació dels diferents datasets per poder fer cerques sobre tots alhora.
* l'ajuntament hauria de treballar directament amb les dades publicades.
**Experiències inspiradores**
## Privacitat de les dades de caràcter personal
**Objectius**
* Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal.
* Adminstrar les dades personals de manera més conscient, reduint els riscos derivats de la seva explotació.
* Establir criteris ètics per a la explotació de les dades de caràcter personal.
**Proposta programàtica**
* Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l'administració i seguint estrictes criteris de seguretat. Garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar aquest tipus de dades sense dependre de tercers.
* Recollir dades de caracter personal només si previament s'han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades. Minimitzant la quantitat de dades personals que es recullen. Si es recullen dades per entendre com es mouen les persones dins d'una ciutat i poder així millorar el transport públic, aquestes dades no es podran utilitzar per estudiar els seus habits de consum.
**Experiències inspiradores**
* catsalut
* comunitat europea
* https://www.decode.com/
# Propostes sobre Programari Lliure
## Objectius
Tres nivells:
1. No hostilitat cap al programari lliure
2. Utilitzar el màxim de programari lliure per part de l'ajuntament
3. Promoure l'ús de programari lliure a la societat
Objectius concrets:
* (1.a) Evitar cap dificultat artificial en l'ús de programari lliure per part de la ciutadania
* (1.b) No obligar mai la ciutadania a utilitzar tecnologies d'un fabricant concret, o serveis que espiïn, que obliguin a donar més dades de les necessàries, o que utilitzin l'activitat de les usuàries per fer negoci.
* (2.a) Aconseguir que tot el codi finançat per la gent estigui a disposició de la gent.
* (2.b) Que l'administració local tingui ple control i capacitat de decisió sobre quines tecnologies implanta, com gestiona les dades que processa i quins algorismes hi executa.
* (2.c) Reduir l'obsolescència de les tecnologies implantades i la generació de residus tecnològics.
* (2.d) Compartir coneixement i costos entre ajuntaments i amb entitats de l'economia social a l'hora d'implantar sistemes tecnològics. No partir de zero en cada sistema implantat.
* (2.e) Potenciar l'ús de programari lliure per part dels ajuntaments.
* (3.a) Promoure la innovació i la creació d'un teixit tecnològic local basat en tecnologies lliures
* (3.b) Invertir recursos públics en mantenir, cuidar i fer créixer el procomú digital.
## Proposta programàtica
* Totes les webs, apps o plataformes tecnològiques municipals, han de funcionar perfectament sobre plataformes lliures (navegadors, escriptoris, sistemes operatius), sense requerir la instal·lació de cap component no lliure.
* Basar els nous desenvolupaments en tecnologies lliures, sempre que sigui possible. Publicar-los sota una llicència lliure, i aïllar aquelles parts que transitòriament hagin de fer ús de tecnologies privatives en forma de components substituïbles amb interfícies ben documentades. TODO: desenvolupaments tecnològics i estudis tècnics en general (Muriel).
* La compra de maquinari ha de tenir com a prioritat que aquest pugui funcionar sense inconvenients sobre programari lliure (TODO: firmware, BIOS).
* Documentar els desenvolupaments publicats per tal que qualsevol persona o entitat amb els coneixements tècnics necessaris els puguin reutilitzar.
* Contribuir totes les millores i modificacions realitzades a productes de programari lliure existents al projecte original, procurant que siguin acceptades abans de fer-les servir (upstream first).
* Respectar les pràctiques i els codis de conducta, explícits o no, de les comunitats en que es participa.
* Crear mecanismes de coordinació entre administracions i entitats de l'economia social que permetin mancomunar desenvolupaments. TODO: Fomentar processos de disseny, desenvolupament i implementació de codi que resolguin necessitats comunes, mitjançant la cooperació, la coproducció i la compartició de coneixements i recursos.
* TODO: alguna cosa sobre formació del personal administració.
* TODO: alguna cosa sobre implantació de PL als ajuntaments (GNU/Linux, Libreoffice, objectiu 2.e).
### Experiències inspiradores
* Hi ha multitud d'organitzacions fent servir Linux i programari lliure (llista no actualitzada): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
* Múnic: https://www.kdab.com/the-limux-desktop-and-the-city-of-munich/ (beneficis guanyats amb coses que ha fet aquesta consultora). TODO: mirar com presentar-ho, és un cas controvertit.
* TODO: UK libreoffice, Austràlia, Nova Zelanda.
* Projecte Decidim.org: s'utilitza ja a molts municipis
* Migració a PL a l'Ajuntament de Saragossa
### Referències
* Campanya Public Money, Public Code: https://publiccode.eu/ca/
* Projecte GNU: https://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.en.html
* Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/documentacio
==== Justificació dels objectius i la proposta programàtica ====
TODO.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment