Commit 6fb4fb5f authored by Guillem Marpons's avatar Guillem Marpons

PL: parlar d'adaptabilitat i cost de forma més planera

parent 2221fa45
...@@ -56,7 +56,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar, ...@@ -56,7 +56,7 @@ Quan un programa informàtic es pot utilitzar, modificar, compartir i estudiar,
* Assolir la plena sobirania municipal respecte quin codi i quins algorismes s'executen, quines dades s'emmagatzemen i qui hi té accés. Fer el codi auditable per part de la ciutadania. * Assolir la plena sobirania municipal respecte quin codi i quins algorismes s'executen, quines dades s'emmagatzemen i qui hi té accés. Fer el codi auditable per part de la ciutadania.
* Independitzar els ajuntaments de les estratègies comercials dels proveïdors, millorant la capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten alhora que es promou la innovació i l'enfortiment del teixit tecnològic local. * Independitzar els ajuntaments de les estratègies comercials dels proveïdors, millorant la capacitat de decisió sobre quines tecnologies s'implanten alhora que es promou la innovació i l'enfortiment del teixit tecnològic local.
* Millorar la qualitat, adaptabilitat, sostenibilitat i eficiència dels sistemes d'informació municipals. * Aconseguir solucions informàtiques millor adaptades a cada cas i més fàcils d'evolucionar, a un menor cost.
* Contribuir a fer sostenible el patrimoni digital que suposa el programari lliure. * Contribuir a fer sostenible el patrimoni digital que suposa el programari lliure.
#### Proposta programàtica #### Proposta programàtica
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment